1. แนวทางการออกแบบ
  1. Single Menu
   1. การตั้งชื่อเมนู
    1. ต้องตั้งให้สื่อความหมาย
   2. Capital litter
    1. ชื่อคำสั่ง ควรขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ?ใหญ่
   3. Short Cut Key
    1. เป็นการควบคุมด้วย Navigation
     1. Page up/down
     2. Alt+...
     3. Ctrl+...
     4. Ship+....
   4. Sequence, Order
    1. เป็นลำดับคำสั่ง
    2. เรียงตาม
     1. มาตรฐาน
     2. การทำงาน
     3. อักษร
     4. location
     5. ความบ่อยที่ใช้งาน
     6. ความสำคัญ
  2. Pulldown Menu
   1. เมนูเอาไว้บนสุด
   2. แต่ละ menu มีการเรียงลำดับให้สอดคล้องกับการทำงาน
   3. ใน tab menu จะมีคำสั่งย่อย
    1. ตัวแรกเป็นตัวใหญ่
    2. อาจมี Short cut key
    3. อาจมีคำสั่งที่ย่อยกว่า ><
    4. Subtopic 4
 2. 8 Golden Rules
  1. Strive for consistency
   1. ต้องมีความสอดคล้อง
   2. คำสั่งที่มีรูปแบบการทำงานเหมือนกันต้องอยู่ด้วยกัน
  2. Cater to universal usability
   1. ต้องคำนึงระดับการใช้งานของ user
  3. Offer information feedback
   1. มีการตอบสนองข้อมูลที่ชัดเจน
   2. แสดง error อย่างชัดเจน user เข้าใจ
  4. Design dialog to yeld closure
   1. มีการแบ่งกลุ่ม dialog
  5. prevent error
   1. ป้องกันการเกิด error
  6. permit easy reversal of avtions
   1. กู้ข้อมูลได้ง่าย
   2. ทำอะไรก็สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้
  7. support internal locus of control
   1. มีคำสั่ง ให้ user ควบคุมได้หลายวิธี
  8. reduce short term memory local
   1. ลดการใช้ความจำระยะสั้นของ user
    1. tab menu ต้องไม่เกิน 7-9 คำสั่ง
    2. ไม่ควรให้ user ใช้ความจำระยะสั้นมากไป
 3. ลักษณะของ UI
  1. Command line interface
   1. ต้องพิมพ์คำสั่งเข้าไปเอง
  2. menu
   1. เป็นรายการคำสั่งให้เลือก
  3. dialog
   1. เป็น window ให้ป้อนหรือกรอกข้อมูล
  4. space sheet
   1. เป็นตารางข้อมูล
  5. direct managulation
   1. เป็นการกระทำที่แสดงออกมาเหมือนเราทำเอง
   2. เหมือนเกมต่อสู่ ที่เราให้มันเดินมันก็เดินย่างที่เราคิด
  6. natural language
   1. เขียนตามไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ
   2. เช่น Draw line from line 30 to line 40
 4. Dialog
  1. modal
   1. window ล่าสุดต้องทำงานให้เสร็จก่อนถึงจะทำอีกคำสั่งได้
  2. modeless
   1. จะทำอันไหนก่อนก็ได้
   2. window แต่ละ window มีความเป็นอิสระต่อกัน
 5. Menu
  1. Single Menu
   1. มีให้เลือกคำสั่งเดียว
   2. อาจเป็นรูปภาพก็ได้
  2. Pulldown Menu
   1. มีคำสั่งหลักแล้วต้อมีคำสั่งย่อย
  3. Cascading Menu
   1. เป็นเมนูที่ย่อยมาจาก pulldown
  4. Pop up Menu
   1. เป็นเหมือน dialog ที่เด้งขึ้นมา
  5. Context Menu
   1. เป็นคำสั่งที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่แสดงอยู่
  6. Magnifier Menu
   1. เป็นคำสั่งที่แสดงในพื้นที่ที่จำกัด
  7. Tool Bar
  8. Tool Pallette
   1. คำสั่งใน Photo Shop
   2. Subtopic 2