1. ANGLO-CHINESE DISPENSARY 中英藥房 (Zhongying yaofang)
  1. Creseda 咳利散痰 (Kelisantan))
  2. Diaziron Ointment 敵疾龍藥膏 (Dijilong yaogao)
 2. Chemical Works
  1. Norwegian Medal Brand Cod Liver Oil 金牌挪威清魚肝油 (Jinpai nuowei qing yuganyou)
 3. 集成大藥房 (Jincheng dayaofang)
  1. Vadiron-B 惟乙鐵 (Wei yi tie)
 4. MERCK & COMPANY [MERCK CHEMICAL COMPANY, LIMITED, E.] 默克奧斯大藥廠 (Mokeao sida yaochang)
  1. 多維鈣 Mult-Vi-Cal (Duo wei gai)
 5. 全國公司藥房 (Quanguo gongsi yaofang)
  1. 九九維他 (Jiujiu wei ta)
 6. 上海愛爾康製藥廠 (Shanghai ai'erkang zhiyaochang)
  1. 愛㒵康寶塔糖 (Ai mao kang bao ta tang)
 7. 上海濟華堂藥房 (Shanghai jihuatang yaofang)
  1. 骨痛精(Gu tong jing) 雞牌 (Ji pai)
 8. SCOTT & BOWNE MANUFACTURING CHEMISTS [New York, U.S.A] 司各脫乳白鯊魚肝油 (Sigetuo rubaican yuganyou)
  1. Scott's Emulsion 四各脫乳白䱗鱼肝油 (Sigetuo rubaican yuganyou)
 9. STRAND CHEMICAL WORKS 新光藥廠 (Xinguang yaochang)
  1. Calsuc 鈣舒咳 (Gaishuke)
 10. 良友實業社 (Liangyou shiyeshe)
  1. 雙刀牌臭藥水 (Shuangdaopai xiuyaoshui)
 11. 世安堂 (Shi'an tang)
  1. 鄭氏風濕藥酒 (Zheng zhi fengshi yaojiu)
 12. SINE LABORATORY 新誼化學藥廠 (Xinyi huaxue yaochang)
  1. Zimasun Yeast Tablets 食母生 管養之母 (Shimusheng guanyangzhimu)
 13. 太和藥房 (Taihe yaofang)
  1. Chilblain 瘃滅 (Zhumie)
 14. 唐拾義藥廠 (Tangsheyi yaochang)
  1. 唐拾義久咳丸 (Tang she yi jiu ke wan)
 15. 天平藥廠 (Tianping yaochang)
  1. 㾶去病 (Yuanqubing)
 16. 益大參燕行 (Yidasheng yanhang)
  1. 人參再造丸 (Renshen zaizao wan) 力士商標 (Lishi shangbiao)
 17. Strong Liver Oil 漁人牌強力魚肝油丸 (Yuren paiqiangli yuganyouwan)
 18. NA
  1. 肺病全生集 (Feibing quanshengji)