1. 以羅洋行菓子 (Yiluoyanghang guozi)
 2. 麥邉洋行 (Maibian yanghang)
 3. 上海瑞商美基洋行 (Shanghai ruishang meiji yanghang)
 4. Sujet flottant
 5. MEDICAL PRODUCTS (H1)
  1. 1914
   1. 東方補品人參 (Dongfang bupin renshen)
  2. 1914
   1. 無須多用化桩品 (Wuxu duoyong hua zhuang pin)
  3. Bovril Meat Juice 大力牛肉汁 (Daliniurouzhi)
   1. Bovril Meat Juice 保衛爾神效牛肉汁 (Baowei'er shenxiao niurou zhi)
    1. Bovril 保衛爾 神效牛肉汁 (Baowei'er shenxiao niurouzhi)
  4. Kepler Cod Liver Oil (with malt extract) 解百勒麥精魚肝油 (Jiebaile maijing yuganyou)
   1. Kepler Cod Liver Oil 解百勒麥精魚肝油(Jiebaile maijing yuganyou)
    1. Kepler Cod Liver Oil 解百勒麥精魚肝油(Jiebaile maijing yuganyou)
     1. Kepler Cod Liver Oil 解百勒麥精魚肝油(Jiebaile maijing yuganyou)
  5. Tabloid Quinine Bisulphate 商標大寳來的 金雞納霜 (Shangbiao dabaolaide Jinjinashuang) 
  6. BIVO (Beef and Iron Wine) 别福牛汁鐵精酒 (Biefu niuzhi tiejingjiu)
  7. 1914
   1. Chamberlain's Cough Remedy 曾伯廉咳嗽藥水 (Cengbolian zhitong yaoshui)
  8. 1914
   1. Chamberlain's Colic, Cholera and Diarrhoea Remedy 曾伯廉痧疫藥水 (Cengbolian sha yi yaoshui)
  9. 1914
   1. Chamberlain's Pain-曾伯廉止痛藥水 (Cengbolian zhitong yaoshui)
  10. 小兒疳積糖 (Xiao'er ganjitang) (Children's Pastilles)
  11. 强種精血丸 (Qiangzhong jingxuewan)
  12. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Fourvita 富維他 (Fuweita)
  13. 1914
   1. 血中血 (益肺露) (Lung syrup)
  14. 1914
   1. 百齡機 (Longlife Medicine)
  15. 1914
   1. 1924
    1. 痰敵胃鑰 (Tandi weiyao)
  16. 1914
   1. 1924
    1. Malt Extract Cod-Liver Oil 麥精魚肝油 (Maijing yuganyou)
  17. 1914
   1. 1924
    1. Meat Juice 維他命雞汁 (Weitaming jizhi)
  18. 1914
   1. 1924
    1. 維他命麥精魚肝油 (Weitaming maijing yuganyou)
  19. 1914
   1. 1924
    1. 胃鑰片汁 (Weiyao pianzhi)
  20. 1914
   1. 1924
    1. 小姑娘 (Xiao guning) 雪花的領油 (Xuehua delingyou)
  21. 1914
   1. 1924
    1. 九星乳白鳘魚肝油註冊證 (Cod Liver Oil)
  22. 1914
   1. 1924
    1. 孩兒面 (Children's face)
  23. 1914
   1. 1924
    1. 癩沙凈註冊證 (Skin Disease)
  24. 1914
   1. 1924
    1. 清香癩膚藥註冊證 Skin Disease)
  25. 1914
   1. 1924
    1. 撲虐十粒丸 (Energizing pills)
  26. 1914
   1. 1924
    1. 功德水 (Virtuous lotion)
  27. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 九星麥精魚肝油 (Jiu xing mai jing yu gan you)
  28. Santal Midy 山打滅地藥丸 (Shandamie deyaowan)
   1. Santal Midy 山打滅地藥丸 (Shandamie deyaowan)
    1. Santal Midy 山得爾米地 (Shan de er mi di) 治濁神效丸 (Zhi zhuo shenxiao wan) (Pills with magical effect)
  29. Morrhuol Cod Liver Oil 墨魯窩兒 [華譯鰵魚肝油精丸] (Moluwo'er [huayiyuganyou])
   1. Morrhuol Cold Liver Oil PIlls 墨魯窩㒵魚肝油精補丸 (Moluwo'er) yuganyou jingbuwan)
  30. Dr. Williams' Pink Pills for Pale People 韋廉士大醫生紅色補丸 [藍色牌子](Weilianshi dayisheng hongsebuwan) [lansepaizi]
   1. 1924
    1. Dr. Williams' Pink Pills for Pale People 韋廉士大醫生紅色補丸(Weilianshi dayisheng hongsebuwan)
  31. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Baby's Own Tablets 嬰孩自己藥片 (Yinghai ziji yaopian)
  32. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. She-Ko (Shi jun xuyao)
  33. 1914
   1. Pinkettes 草簾士紅色清導 (Caolianshi hongse qingdaowan)
    1. 1934
     1. Pinkettes 草簾士紅色清道 (Caolianshi hongse qingdao wan) ?
  34. 1914
   1. 1924
    1. Respiroids 韋廉士吸入止咳片 (Weilianshi xiru zhikepian)
  35. Doctor Lowes Longlife Pills 駱醫生延壽丸 (Luoyisheng yanshouwan)
  36. Doan's Backache & Kidney Pills 都安氏秘制保腎丸 (Dou'anshi mizhi baoshen wan)
   1. Doan Backache Kidney Pills 都安氏秘制保腎丸 (Dou an shi mizhi bao shen wan)
    1. Doan Backache Kidney Pills 都安氏秘制保腎丸 (Dou'an shi mizhi bao shen wan)
     1. Doan Backache Kidney Pills 都安氏秘制保腎丸 (Dou'an shi mizhi bao shen wan)
  37. 1914
   1. Doan Ointment 都安氏馳名藥膏 (Dou an shi chiming yaogao)
    1. Doan Ointment 都安氏馳名藥膏 (Dou'an shi chiming yaogao)
     1. Doan Ointment 都安氏馳名藥膏 (Dou'an shi chiming yaogao)
  38. 1914
   1. Doan Anti-Constipation Pills 兜安氏小粒通便丸 (Dou'an shi xiaoli tongbian wan)
    1. Doan Anti-Constipation Pills 都安氏小粒通便丸 (Dou'an zhi xiaoli tongbian wan)
  39. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 安氏止咳藥片 (Dou'an shi kesou yaopian)
  40. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 都安氏潤肺藥水 (Dou'an shi runfei yao shui)
  41. 1914
   1. Doan Lung Tonic 兜安氏補肺聖藥 (Dou'anshi bufei shengyao)
    1. 都安氏補肺聖藥之䕶肺 (Dou'an shi bu fei shengyao zhi hu fei)
  42. 精神丸 (Jinsengwan) (Ginseng pills)
  43. 修道院膏子藥 (Xiudaoyuan gaoziyao)
  44. Waterbury's Metabolized Cod Liver Oil Compound 華大寳利魚肝油 (Huadabaoli yuganyou)
   1. 1924
    1. 1934
     1. Waterbury's Compound 華大寶利䱗肝油 (Huadabaoli canganyou)
  45. 1914
   1. White Pine Cough Syrup 立愈咳嗽白松糖漿 (Li yu kesou bai song tangjiang)
  46. 1914
   1. 1924
    1. 科達麥精魚肝油 (Keda maijing yuganyou)
  47. Jintan 仁丹 (Rendan)
  48. Orimault's Sarsaparilla 克利馬爾沙斯罷利辣 (Kelima ershasibalila)
  49. Sanatogen 散拿吐瑾延年益壽粉 (Sannatujin yannianyishoufen)
  50. Scott's Emulsion 司各脫乳白䱗鱼肝油 (Sigetuo rubaican yuganyou)
   1. Scott's Emulsion 司各脫乳白䱗鱼肝油 (Sigetuo rubaican yuganyou)
  51. 美顔水 (Meiyanshui)
  52. Ghujoto 中將湯婦科靈藥 (Zhongjian tiangfuke lingyao)
  53. Virol 倖羅補汁 (Weiluo buzhi)
   1. Virol 倖羅補汁 (Weiluo buzhi)
  54. 胃活胃症良藥 (Weihuo weizheng liangyao)
  55. 1914
   1. 美容丸 (Meirongwan) [Beauty Pills]
   2. 生毛藥 (Shengmaoyao) [Pills for growing hair]
   3. 白髮藥 (Baifayao) [Pills against white hair]
   4. 催睡藥 (Cuishuiyao) [Sleeping Pills]
   5. 瘦藥丸 (Shouyaowan) [Pills for losing weight)
   6. Same manufacturer: [ASIA PHARMACY] 亚洲西药局 (Yazhou xiyaoju)
  56. 1914
   1. Valentines Meat Juice 法瀾奠㬊牛肉汁 (Falandianhuan niurouzhi)
  57. 1914
   1. 1924
    1. 1934
  58. 1914
   1. De Witt's Kidney and Bladder Pills 第威德補腎丸 (Diweide bushenwan)
    1. De Witt's Kidney and Bladder Pills 第威德補腎丸 (Diweide bushenwan)
     1. De Witt's Kidney and Bladder Pills 第威德補腎丸 (Diweide bushenwan)
  59. 1914
   1. Manzan The Great Pile Remedy 第威德痔瘡膏 (Diweide zhichuang gao)
    1. 1934
     1. Manzan The Great Pile Remedy 第威德痔瘡膏 (Diweide zhichuang gao)
  60. 1914
   1. Pinesalve (Carbolized) 松香膏 (Song xiang gao)
  61. 1914
   1. Hemoglobyne Byla 皮拉牛牌精血露 (Pilaniupai jingxuelu)
  62. 1914
   1. Neurotrophol Byla 皮拉安托佛藥露及藥粉 (PIila’antuo foyaolujiyaofen)
  63. 1914
   1. Orarine Byla 皮拉阿佛林丸 (Pila'a folinwan)
  64. 1914
   1. 久咳丸 (Jiuke wan)
  65. 1914
   1. 仙藥髙參蜜餞 (Xianyao gaoshen mijian)
  66. 1914
   1. 無敵牌之洗牙水 (Wudipai zhixiyashui)
  67. 1914
   1. Himrod's Asthma Cure
  68. 1914
   1. 百䶖機 (Baijinji) [Longlife medicine]
  69. 1914
   1. 利亞妇女補血汁 (Liya funü buxue zhi)
  70. 1914
   1. 白鳳丸 雞牌 ((Baifeng wan) Jipai)
  71. 1914
   1. Stearns Headache Wafers (Shac) 頭痛時急服 (Toutong shi ji fu)
  72. 1914
   1. Zimok Trokeys (Antiseptic Treatment for Affections of the Throat and Bronchial Tubes)
  73. 1914
   1. Formamint 福美明迖 (Fumeimingda)
    1. Formamint 福美明迖 (Fumeimingda)
  74. 1914
   1. 鳥䴗白鳳丸 (Niao ju bai feng wan)
  75. 1914
   1. 1924
    1. AntiFlamin 餘氏止痛消炎高 (Yuzhi zhitong xiaoyangao)
  76. 1914
   1. 1924
    1. Neo-Okasa 安康益嗣丸(Ankangyisiwan)
  77. 1914
   1. 1924
    1. Allensbury's Pastilles
  78. 1914
   1. 1924
    1. Cresival 克利西彿 治咳咍聖藥 (Kelixifu zhi ke hai shengyao)
     1. Cresival 克利西彿 治咳咍聖藥 (Kelixifu zhi ke hai shengyao)
  79. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Aspirin 阿司匹林 (Asipilin)
  80. 1914
   1. 1924
    1. Gardan 加當 (Jiadang)
  81. 1914
   1. 1924
    1. Neosalvarsan 新洒‘薾佛散 (Xinsa'erfusan)
  82. 1914
   1. 1924
    1. Cod-Vitol Compound 康福多 (Kangfuduo)
  83. 1914
   1. 1924
    1. Five Continents Cod-Liver Oil 五洲魚肝油 (Wuzhou yuganyou)
  84. 1914
   1. 1924
    1. Bronchiallozences 肋肺呼吸香膠 (Zhufei huxi xiangjiao)
  85. 1914
   1. 1924
    1. Ampullae Pantone 人造自來血 (Renzao zilaixue)
  86. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Halitum 海利多 (Hailiduo)
  87. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 藥可寧 (Yaokening)
  88. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Syntharsol 淨螺散 (Jingluosan)
  89. 1914
   1. 1924
    1. 1934
  90. 1914
   1. 1924
    1. 海波藥 (Haibo yao)
  91. 1914
   1. 1924
    1. Five Continents Milky White Cod-Liver Oil 五洲乳白魚肝油 (Wuzhou rubai yuganyou)
     1. 五洲 乳白魚肝油 (Wuzhou rubai yuganyou)
  92. 1914
   1. 1924
    1. Renzao Artificial Blood 人造自來血 (Renzao zilaixue)
  93. 1914
   1. 1924
    1. 地球牌牌麥精魚肝油 (Diqiu pai maijing yuganyou)
     1. 地球牌麥精魚肝油 (Diqiu maijing yuganyou) (Globe Malted Cod-Liver Oil)
  94. 1914
   1. 1924
    1. Kruschen Salts 古露精神鹽 (Gulu jingshenyan)
  95. 1914
   1. 1924
    1. Eidoiacol 服安度療爾痾內服藥片 (Fu an duo liao'er ke neifu yaopian)
  96. 1914
   1. 1924
    1. Mixocon 滅濁功 (Miezhuogong)
  97. 1914
   1. 1924
    1. Endoxidina 安度雪蒂哪 (Anduoxuedina)
  98. 1914
   1. 1924
    1. Horse Brand 馬牌 (Mapai)
  99. 1914
   1. 1924
    1. Livemin 利凡命 (Lifanming)
  100. 1914
   1. 1924
    1. Pixrol Ointment皮治藥油膏 (Pizhi yaoyougao)
  101. 1914
   1. 1924
    1. Sanfloid 三副 消炎退腫膏 (Sanfu xiaoyan tuizhong gao)
  102. 1914
   1. 1924
    1. Tancnol 當歸㒵副科要藥 (Dangguimao fukeyaoyao)
  103. 1914
   1. 1924
    1. Vita-Spermin 維他賜保命 (Weitaci baoming)
  104. 1914
   1. 1924
    1. ???
     1. Antikustin Syrup 安嗽露 (Ansoulu)
  105. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. ???
  106. 1914
   1. 1924
    1. Lodelen 㴪的能 (niedeneng)
  107. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 春急性淋 (Chun jixing lin)
  108. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 春老白濁 (Chun lao baizhuo)
  109. 1914
   1. 1924
    1. Aspro 亞士北羅藥片 (Yashi beiluo yaopian)
  110. 1914
   1. 1924
    1. Calmitol 疥滅安神效凍瘡油膏 (Jiemie'an shenxiao dongchuang yougao)
  111. 1914
   1. 1924
    1. Pastilles Valda
  112. 1914
   1. 1924
    1. Scrubb's Cloudy Ammonia 施克勒阿摩尼亞 (Shi ke le amoniya)
  113. 1914
   1. 1924
    1. 金鎖固精丸 (Jin suo gu jingwan)
  114. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 腎氣丸 (Shenqi wan)
  115. 1914
   1. 1924
    1. 補腎強壯劑腎氣丸 (Bu shen qiangzhuangji shenqiwan)
  116. 1914
   1. 1924
    1. Crystalline Vitamin-B (Long Life) 長命牌乙種維他命結晶體 (Changmingpai yizhong weitaming jiejingti)
  117. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Halisun 好力生 (Haolisheng)
  118. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Zymasun Yeast Tablets 食母生 (Shimusheng)
  119. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 維他賜保命 (Weitaci baoming)
  120. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 力弗肝 肝臟製劑专治血虧 (Lifugan ganzang zhiji zhuanzhi xuekui)
  121. 1914
   1. 1924
    1. Glucocal 長命新鈣 (Changming xingai)
  122. 1914
   1. 1924
    1. Ampoules Buisson 瓿安生培 (Bu'an shengpei)
  123. 1914
   1. 1924
    1. Endo-Spermin 安度賜命 (Anduoci baoming)
     1. Endospermin 安度賜保命 (Anduci baoming)
  124. 1914
   1. 1924
    1. Pan-Hormone 壽爾康 (Shou er kang)
  125. 1914
   1. 1924
    1. Claporin 劉波淋丸 (Liubolin wan) Remedy for Genito-Urinary Diseases
  126. 1914
   1. 1924
    1. 保肺將 (Baofeijiang)
  127. 1914
   1. 1924
    1. 鳥雞白鳳丸 (Niaojibaifeng wan)
  128. 1914
   1. 1924
    1. Double Lion Brand Meat Juice 左溈雙獅牌牛肉汁瓶樣 (Zuoguishuangshipai niurouzhi pingyang)
  129. 1914
   1. 1924
    1. Londoffan ???
  130. 1914
   1. 1924
    1. Hadensa 海填蘇 (Haitiansu)
  131. 1914
   1. 1924
    1. Anti-opium pills 馮氏斷癮救苦金丹鴉牌紅丸戒烟 (Fengshi duanyinjiuku jindanyapai hongwan jieyan)
  132. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 補立多 (Buliduo)
  133. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 三〇三白濁丸 (Sanlingsan baizhuowan)
  134. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 半夏麯 (Banxia qu) (yeast)
  135. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 烏雞白鳳丸 (Wu ji bai feng wan)
  136. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Saridon 散利痛 (Sanlitong)
  137. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Halivita (Capsules - Liquid) 赫立維他 (Heliweita)
  138. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Ulifans 惡淋平 (Elinping)
  139. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Pertusin (For Whooping Cough Asthma) 派吐清 (Paituqing)
  140. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Sloan's Liniment 施樂安 外敷藥水 (Shile'an waifuyao shui)
  141. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Biozycen 寶青春 (Baoqingchun)
  142. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Halimin 海力命 (Hailiming)
  143. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Hormspermin 賀爾賜保命 (He'erci baoming)
  144. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Placemon 胚生蒙 (Peishengmeng)
  145. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Pyridal 比力大 (Bilida)
  146. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Neosavas 新消美素 (Xinxiaomeisu)
  147. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 保肺獎 (Baofeijiang)
  148. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Neuraphen 紐祿豐 (Niulufeng)
  149. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 烏鷄鳳丸 (Wuji baifeng wan)
  150. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 1941
  151. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 大孚賜保命 (Dafuci baoming)
  152. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Garlic The Allium Preparation 大蒜精 (Dasuan jing)
  153. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Phostose 艾羅補腦汁 (Ai luo bu naozhi) 福經襄弱 (Fujing xiangruo)
  154. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 海品生 比目魚肝油 精丸 (Haipinsheng bimuyuganyou jingwan)
  155. Same Manufacturer: 柏林華發大藥行製造 (Bolin hua fa da yaohang zhizao) 上海美最時洋行經理 (Shanghai mei zui shi yanghang jingli)
  156. Same Manufacturer: Chamberlain Medicine Company (Des Moines, U.S.A)
  157. Same manufacturer (BURROUGHS WELLCOME & CO [WELLCOME FOUNDATION, LTD. (THE), London England] 寶威大藥行 (Baowei dayaohang)
  158. Same manufacturer ANGLO-CHINESE DISPENSARY 上海中英大藥房 (Shanghai zhongying dayaofang)
  159. Same Manufacturer: GREAT CHINA DISPENSARY 中西大藥房 (Zhongxi dayaofang)
  160. Same manufacturer: CHAPOTEAUT (Paris) [Gallia Laboratories) 法國葛利瑪爾廠 (Faguo geli ma'erchang)
  161. Same muanufacturer : DEWITT & COMPANY, E.C. 英商第威德製藥公司 (Yingshang diweide zhiyao gongsi)
  162. Same manufacturer: DR. WILLIAMS' MEDICINE COMPANY [FULFORD & COMPANY, G.T. of Canada] 韋廉士大醫生藥局 (Weilianshi dayisheng yaoju), LIMITED
  163. Same manufacturer: ETABLISSEMENTS BYLA (LES) 老晉隆洋行 (Laojinglong yanghang)
  164. Same manufacturer: FOSTER-MCCLELLAN COMPANY 兜安氏西藥公司 (Dou'anshi xiyao gongsi)
  165. Same manufacturer: KOFA AMERICAN DRUG COMPANY 科發大藥房 (Kefa daoyaofang)
  166. Same manufacturer: STEARNS & COMPANY, FREDERICK Frederick Stearns & Company [Detroit, Michigan, U.S.A] 美國安寧公司 (Meiguo an'ning gongsi)
  167. Same manufacturer: BAYER PHARMA COMPANY 拜目大藥房 (Baimu dayaofang)
  168. Same manufacturer: INTERNATIONAL DISPENSARY五洲d大藥房 (Wuzhou yaofang)
  169. Same manufacturer: ISTITUTO SEROTERAPICO MILANESE 義大利茂蘭大藥廠 (Yidali maolan da yaochang)
  170. Same manufacturer: NEW ASIATIC CHEMICAL WORKS, LIMITED 新亞化學製藥廠 (Xinya huaxue zhiyaochang)
  171. Same manufacturer: 上海佛慈大藥房 (Shanghai fuci dayaofang)
  172. Same manufacturer: SINE LABORATORY 新誼化學藥廠 (Xinyi huaxue yaochang)
  173. Same manufacturer: NEW STAR DRUG COMPANY 上海新星西藥行有限公司 (Shanghai xinxing xiyaohang youxiangongsi)
  174. Same manufacturer: NEW ASIATIC CHEMICAL WORKS 新亞藥廠 (Xinya yaochang)
 6. HYGIENIC PRODUCTS (H2)
  1. 1914
   1. 1924
    1. Sincere Hygienic Dental Cream
  2. 1914
   1. 1924
    1. Listerine Toothpaste 李施德霖牙膏 (Lishidelin yagao)
  3. 1914
   1. 1924
    1. Ever-ready Blades 常備刀片 (Changbei daopian)
  4. 1914
   1. 1924
    1. Cutex
  5. 1914
   1. Prophylactic Tooth Brush
    1. Prophylactic Tooth Brush
  6. 1914
   1. Colgate Perfumed Toilet Soap 珂路搿 藍腰香皂 (Ke lu ge lan yao xiang zao)
  7. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 日月肥皂 (Riyue feizao)
  8. 1914
   1. 1924
    1. Williams
  9. 1914
   1. 1924
    1. Valet (Razor)
  10. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 1941
     2. Star Bright Dental Cream 使他白 (Shi ta bai ya gao)
  11. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Cutex
  12. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Gillette (Blue Gillette Blade)
  13. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Maotong Toothbrush 㒵童牙刷 (Mao tong ya shua)
  14. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Jingyan Toothpaste 精?牙膏 (Jing yan ya gao)
  15. 1914
   1. 1924
    1. Three Stars Toothpaste 三星牙膏 (Sanxing yagao)
     1. Three Stars Tooth Paste 三星牙膏 (san xing ya gao)
     2. Three Stars Tooth Paste 三星牙膏 (san xing ya gao)
  16. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 1941
     2. Darkie (serviette) 黑人毛巾 (Hei ren mao jin)
  17. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 1941
     2. Peroxide Spearmint Tooth Paste
  18. 1914
   1. Sodozont 所梳敦 (Suoshudun): 牙齒 (Yachi), 牙床 (Yachuang) [Tooth gum], 牙糊 (Yahu) (Dental Cream, Tooth paste], 牙粉 (Yafen) [Tooth powder]
  19. 1914
   1. 牙刷 (Yashua) [Toothbrush]
  20. 1914
   1. 磁瓶牙粉 (Ciping yafen) [Tooth powder porcelain bottle]
  21. 1914
   1. 清凉牙粉 (Qingliang yafen) [Cool Tooth Powder]
  22. 1914
   1. 紙袋牙粉 (Zhidai yafen) [Tooth powder]
  23. 1914
  24. 1914
   1. 1924
    1. Kolynos Tootpaste 固齡玉牙膏 (Gulingyu yaogao)
  25. Same manufacturer: 上海雙輪牙刷股份有限公司 (Shanghai shanglun yashua gufenyouxian gongsi)
 7. NUTRITIONAL PRODUCTS (N1, N2)
  1. 1914
   1. Bournville Cocoa 本味可可粉 (Genlansu naifen)
  2. 1914
   1. Sharp's Almond Super-Kreem Toffee 鳥巢爲記 (Niaochao weiji)
  3. 1914
   1. Eno's Fruit Salt 蕯泊牌糖菓 (? bopai tangguo)
    1. Eno's Fruit Salt
  4. 1914
   1. Eno's Fruit Salt 蕯泊牌糖菓 (? bopai tangguo)
    1. Eno's Fruit Salt
   2. 美齡食料 (Meiling shiliao)
  5. 1914
   1. Glaxo Powdered Milk 葛蘭素奶粉 (Gunaisu naifen)
    1. Glaxo Powdered Milk 葛蘭素奶粉 (Gunaisu naifen)
  6. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Betavit
  7. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 1941
     2. M.P. San Candies 嗎寶山糖果 (Ma bo shan tang guo)
  8. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 1941
     2. Red Star Grade A Milk
  9. BIVO (Beef and Iron Wine) 别福牛汁鐵精酒 (Biefu niuzhi tiejingjiu)
  10. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Bai shui gu 百谁羖
  11. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Ma ling (Canned Food)
  12. 1914
   1. 1924
    1. Liberty Milk 自由牛奶 (Ziyou niunai)
  13. 1914
   1. 1924
    1. 消毒牛奶 (Pasteurized Milk)
  14. 1914
   1. 1924
    1. 消毒牛奶 (Pasteurized Milk)
  15. 1914
   1. Quaker Oats 桂格麥片 (Guige maipian)
    1. Quaker Oats 桂格麥片 (Guige maipian)
  16. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Ovolact Vita-Malt 維他楽麥乳精 (Weitale mairujing)
  17. 1914
   1. Lactogen 勒吐精代乳粉 (Leitujing dairufen)
  18. 1914
   1. Kilm Powdered Milk 克寗牌牛奶粉 (Keningpai niunaifen)
    1. 1934
     1. Klim Milk 克寧牛奶 (kening niunai)
  19. Horlicks Malted Milk 好立克麥精牛乳 (Haolike maijing niuru)
   1. 1924
    1. Horlicks Malted Milk 好立克麥精牛乳 (Haolike maijing niuru)
     1. Horlick Malted Milk
  20. Wincarnis Wine 文家宜酒 (Wenjiayijiu)
  21. 1914
   1. 1924
 8. COSMETIC PRODUCTS (B1)
  1. 1914
   1. Palmolive
  2. 1914
   1. 1914
    1. Ponds Vanishing Cream
     1. POND'S COLD CREAM 旁氏白玉漿 (Pangshi baiyujiang)
  3. 1914
   1. 1924
    1. Butterfly Cream
  4. 1914
   1. 1924
    1. Dagett Ramsdell
  5. 1914
   1. 1924
    1. Face Friend 面友 (Mian you)
  6. 1924
   1. Elegant Cream 嫩靣香品雅霜 (Nen mian xiang pin ya shuang)
  7. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Tatoo
  8. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Shuang mei dan 霜㭑淡
  9. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Michel
  10. 1914
   1. 1924
    1. Venus Perfume 明星香水 (Ming xing xiang shui)
     1. Venus Perfume 明星香水 (Mingxing xiangshui)
  11. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Venus 明星花露水 (Mingxing hualushui)
  12. 1914
   1. 1924
    1. 百花露香粉 (Face powder)
  13. 1914
   1. 1924
    1. 明星光露香水註冊證 (Perfume)
  14. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Cosmetic Powder 百花露香粉 (Bai hualu xiangfen)
  15. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. 玉露兩用香皂 (Double use toilet soap)
  16. 1914
   1. 1924
    1. 小姑娘 (雪花的領油) Xiao gu ning (xue hua de ling you)
  17. 1914
   1. 1924
    1. Kwong Sang Hong 廣生行有限公司 (Guang sheng hang you xian gong si)
  18. Hazeline Rose Frost 夏士蓮玫瑰霜 (Xiashilian meiguishang)
  19. Hazeline Snow 夏士蓮雪花 (Xianshilian xuehua)
   1. Hazeline Snow 夏士蓮雪花 (Xianshilian xuehua)
    1. Hazeline Snow (Xia shi lian xue hua)
  20. 1914
   1. 1924
    1. Rose Soap
  21. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Face Powder
  22. 1914
   1. Sincere Snow Cream 先施白蘭霜 (Xianshi bailanshuang)
    1. Sincere Snow Cream
  23. 双美人 洗臉粉(Shuangmairen xilianfen)
  24. 1914
   1. Vaseline Petroleum Jelly 凡士林生髮香膏 (Fashilinsheng faxianggao)
  25. 1914
   1. Colgate Toilet Soap 珂路搿藍腰香皂 (Keluge lanyao xiangzao)
  26. 1914
   1. Elegant Cream 雅霜敷面 (Yashuang fumian)
  27. 1914
   1. 虎牌 白蘭霜 (Tiger brand Snow Cream)
  28. 1914
   1. Two Sisters brand 双妹老牌 [蘭花爽身粉 (Lanhua shuangshengen]
  29. 1914
   1. Two Sisters brand 双妹老牌 白玫瑰香水 (Baimeigui xianghsui) [Rose Cologne]
  30. 1914
   1. Two Sisters brand 檀香洒頭水 (Tanxiang satoushui)
  31. 1914
   1. Two Sisters brand 双妹老牌 [清香爽身粉 (Qingxiang shuang shenfen)]
  32. 1914
   1. Two Sisters brand 双妹老牌 红白雪花膏 (Hong baixue huagao) [White and red perfumed ointment]
  33. 1914
   1. Three Stars Brand Toilet Soap 三星牌芝蘭香皂 (Sanxingpai zhilanxiangzao)
  34. 1914
   1. 1924
    1. 紅葉牌化妝品 (Hongyepai huashuangpin)
  35. 1914
   1. 1924
    1. 三三香水 (Sansan xiangshui) Perfume
  36. 1914
   1. 1924
    1. ROSE SOAP 西美女香皂 (Ximeinü xiangzao)
  37. 1914
   1. 1924
    1. 紅葉牌化妝品 (Hongyepai huazhuangpin)
  38. Same manufacturer : Burroughs Wellcome & Company (London) 寶威大藥行(Baoweida yaohang)
  39. Same manufacturer: KWONG SANG HONG 廣生行有限公司 (Guangsheng hang youxiangongsi)
  40. Same Manufacturer: GREAT CHINA DISPENSARY 中西大藥房制 上海四馬路 (Zhongxi dayaofang)
  41. Same manufacturer: INTERNATIONAL DISPENSARY 五洲藥房 (Wuzhou yaofang)
 9. OPTICAL PRODUCTS (H3)
  1. 1914
   1. 催眠術 Cui mian shu
  2. 1914
   1. 精光眼睛公司 Jing guang yan jing gong si
  3. 1914
   1. Associated Optometrists Opticians
    1. 1934
     1. Associated Optometrists Opticians
  4. 光明眼科日月水 (Guangmingyanke riyueshui)
  5. 1914
   1. 1924
    1. Sous-sujet 2
  6. 1914
   1. 1924
    1. 活枯目 (Eye serum)
  7. 1914
   1. 1924
    1. 1934
     1. Standard Optical Company