1. Sruti (Catur Weda)
  1. Regweda (Bh. Pulaha)
   1. Brahmana
    1. Kaushitaki Brahmana
    2. Aitareya Brahmana
   2. Aranyaka
    1. Kaushitaki Aranyaka
    2. Aitareya Aranyaka
   3. 10 Upanisad
    1. Aitareya
    2. Atmabodha
    3. Kaushitaki
    4. Mudgala
    5. Nirvana
    6. Nadabindu
    7. Akshamaya
    8. Tripura
    9. Bahvruka
    10. Saubhagyalakshmi
  2. Samaweda/Melodi (Bh. Jaimini)
   1. Brahmana
    1. Tandya Mahabrahmana
    2. Sadvimsha Brahmana
    3. Samavidhana Brahmana
    4. Arsheya Brahmana
    5. Devatadhyaya Brahman
    6. Chandogya Brahmana
    7. Samhitopanishad Brahmana
    8. Vamsa Brahmana
    9. Jaiminiya Brahmana
    10. Jaiminiya Arsheya Brahmana
    11. Jaiminiya Upanishad Brahmana
   2. Aranayaka
    1. Talavakara Aranyaka
   3. 16 Upanisad
    1. Kena
    2. Chandogya
    3. Mahat
    4. Maitrayani
    5. Vajrasuci
    6. Savitri
    7. Aruneya
    8. Kundika
    9. Maitreyi
    10. Samnyasa
    11. Jabaladarsana
    12. Yogachudamani
    13. Avyakta
    14. Vasudeva
    15. Jabali
    16. Rudrakshajabala
  3. Yajurweda
   1. Krsna Yajurweda (Hitam)
    1. Brahmana
     1. Katha Samhita
     2. Taitiriya Brahman (Simbolisasi Purusa Meda)
     3. Kapisthalakatha Samhita
     4. Maitrayani Samhita
    2. Aranyaka
     1. Taittiriya Aranyaka
     2. Maitrayaniya Aranyaka
     3. Katha Aranyaka
    3. Upanishad
     1. Katha
     2. Taittiriya
     3. Akshi
     4. Ekakshara
     5. Garbha
     6. Prnagnihotra
     7. Svetasvatara
     8. Sariraka
     9. Sukarahasya
     10. Skanda
     11. Sarvasara
     12. Adhyatma
     13. Niralamba
     14. Paingala
     15. Mantrika
     16. Muktika
     17. Subala
     18. Avadhuta
     19. Katharudra
     20. Brahma
     21. Jabala
     22. Turiyatita
     23. Paramahamsa
     24. Bhikshuka
     25. Yajnavalkya
     26. Satyayani
     27. Amrtanada
     28. Amrtabindu
     29. Kshurika
     30. Tejobindu
     31. Dhyanabindu
     32. Brahmavidya
     33. YogakundalinI
     34. Yogatattva
     35. Yogasikha
     36. Varaha
     37. Advayataraka
     38. Trisikhibrahmana
     39. mandalabrahmana
     40. Hamsa
     41. Kalisantaraaa
     42. Narayana
     43. Tarasara
     44. Kalagnirudra
     45. Dakshinamurti
     46. Pancabrahma
     47. Rudrahrdaya
     48. SarasvatIrahasya
   2. Sukla Yajurweda (Putih)
    1. Brahmana
     1. Shatpatha (Saptatha) Brahman
    2. Upanisad
     1. Isvavasyopnishad
     2. Brihadaranykopnishad
    3. Aranyaka
     1. Brihadaranyaka
    4. 19 Upanisad
     1. Isavasya
     2. Brhadaranyaka
     3. Jabala
     4. Hamsa
     5. Paramahamsa
     6. Subata
     7. Mantraka
     8. Niralamba
     9. Trisikhibrahmana
     10. Mandalabrahmana
     11. Advayataraka
     12. Paingala
     13. Bhikshuka
     14. Turiyatita
     15. Adhyatma
     16. Tarasara
     17. Yajnavalkya
     18. Satyayani
     19. Muktika
  4. Atharwaweda
   1. Gopatha Brahmana
    1. 32 Upanisad
     1. Prasna
     2. Mandukya
     3. Mundaka
     4. Atma
     5. Surya
     6. Narada-Parivrajakas
     7. Parabrahma
     8. Paramahamsa-Parivrajakas
     9. Pasupatha-Brahma
     10. Mahavakya
     11. Sandilya
     12. Krishna
     13. Garuda
     14. Gopalatapani
     15. Tripadavibhuti-mahnarayana
     16. Dattatreya
     17. Kaivalya
     18. Nrsimhatapani
     19. Ramatapani
     20. Ramarahasya
     21. Hayagriva
     22. Atharvasikha
     23. Atharvasira
     24. Ganapati
     25. Brhajjabala
     26. Bhasmajabala
     27. Sarabha
     28. Annapurna
     29. Tripuratapani
     30. Devi
     31. Bhavana
     32. Sita
 2. Smrti
  1. Wedanga (Sad Wedanga)
   1. Siksha (Phonetik)
    1. Yagyavalkya Siksha
    2. Paniniya Siksha
   2. Vyakarana (Tata Bahasa)
    1. Panini Ashtadhyayai
   3. Chanda (Lagu)
    1. Pingala Chanda Sastra
   4. Niruktha (Sinonim & Antonim)
    1. Yaskacarya Nirukta
   5. Jyotisa (Astronomi)
   6. Kalpa (Ritual)
    1. Srautasutra (Cara melakukan yajna)
     1. Related to Samveda
     2. Jaiminiya Śrautasūtra
     3. Drāhyāyana Śrautasūtra
     4. Lātyāyana Śrautasūtra
     5. Related to Rigveda
     6. Sānkhāyana Śrautasūtra
     7. Āśvalāyana Śrautasūtra
     8. Related Shukla Yajurveda
     9. Kātyāyana Śrautasūtra
     10. Related to Krishna Yajurveda
     11. Baudhāyana Śrautasūtra
     12. Vādhūla Śrautasūtra
     13. Mānava Śrautasūtra
     14. Bharadvāja Śrautasūtra
     15. Āpastamba Śrautastūra
     16. Hiranyakeśi Śrautasūtra
     17. Vārāha Śrautasūtra
     18. Vaikhānasa Śrautasūtra
     19. Related to Atharvaveda
     20. Vaitāna srautasũtra
    2. Grhyasutra (Pelaksanaan yajna bagi yang berumah tangga)
     1. Related to Rig
     2. Śānkhāyana-Grhyasūtra
     3. Âśvalāyana-Grhyasūtra
     4. Kausîtaki-Grhyasūtra
     5. Related to Krishna Yajur
     6. Satyāsādha-Grhyasūtra
     7. Laugāksi-Grhyasūtra
     8. Vaikhānasa-Grhyasūtra
     9. Āpastamba-Grhyasūtra
     10. Mānava-Grhyasūtra
     11. Baudhāyana-Grhyasūtra
     12. Hiranyakeśi-Grhyasūtra
     13. Bhāradvāja-Grhyasūtra
     14. Āgniveśya-Grhyasūtra
     15. Kāthaka-Grhyasūtra
     16. Vārāha-Grhyasūtra
     17. Vādhûla-Grhyasūtra
     18. Kapisthala-Katha Grhyasūtra
     19. Related to Sama
     20. Gobhila-Grhyasūtra
     21. Khādira-Grhyasūtra
     22. Jaiminiya-Grhyasūtra
     23. Kauthuma-Grhyasūtra
     24. Drāhyāyana-Grhyasūtra
     25. Related to Atharva
     26. Kauśika Grhyasūtra
     27. Related to Shukla Yajur
     28. Pāraskara-Grhyasūtra
     29. Katyayana-Grhyasūtra
    3. Sulwasutra/Shulva Sutra (Cara membuat tempat ibadah)
     1. Āpastamba Śulbasûtra
     2. Baudhāyana Śulbasûtra
     3. Mānava Śulbasûtra
     4. Kātyāyana Śulbasûtra/Shukla Yajur
    4. Dharmasutra (Peraturan hidup)
     1. Related to Atharva
     2. Related to Krishna Yajur
     3. Āpastamba Dharmasūtra
     4. Baudhāyana Dharmasūtra
     5. Related to Rig
     6. Vasishtha Dharmasūtra
     7. Related to Sama
     8. Gautama Dharmasūtra
     9. Related to Shukla Yajur
     10. Vishnu Dharmasūtra
     11. Yajnavalkya
     12. Harita
     13. Usana
     14. Angira
     15. Yama
     16. Atri
     17. Samwarta
     18. Katyayana
     19. Wrhaspati
     20. Daksha
     21. Satatapa
     22. Likhita
     23. Wyasa
     24. Parasara
     25. Sankha
     26. Apastambha
     27. Wisnu
     28. Manu
     29. Gautama
     30. Wasistha
  2. Upaweda (Pelengkap)
   1. Sthapatya Veda/Atharva
   2. Gandharvaveda/Samaveda
   3. Ayurveda/Rigveda
   4. Dhanurveda/Yahurveda
   5. Itihasa
    1. Ramayana
     1. Balakanda
     2. Ayodhyakanda
     3. Aranyakanda
     4. Kiskindhakanda
     5. Sundarakanda
     6. Yuddhakanda
     7. Uttarakanda
    2. Mahabharata
     1. Adiparwa
     2. Sabhaparwa
     3. Wanaparwa
     4. Wirataparwa
     5. Udyogaparwa
     6. Bhismaparwa
     7. Dronaparwa
     8. Karnaparwa
     9. Salyaparwa
     10. Sauptikaparwa
     11. Striparwa
     12. Santiparwa
     13. Anusasanaparwa
     14. Aswamedhikaparwa
     15. Asramawasikaparwa
     16. Mosalaparwa
     17. Mahaprastanikaparwa
     18. Swargarohanaparwa
   6. Purana
    1. Brahmanda
    2. Garuda
    3. Matsya
    4. Kurma
    5. Vamana
    6. Skanda
    7. Varaha
    8. Linga
    9. Brahmavaivrat
    10. Bhavisya
    11. Agni
    12. Bhagavad
    13. Shiva
    14. Vishnu
    15. Markandeya
    16. Narad
    17. Padma
    18. Braham
    19. Upapurana
     1. Adya Purana (Sanatkumara)
     2. Narasimha Purana
     3. Skanda Purana
     4. Shivadharma Purana
     5. Durvasa Purana
     6. Naradiya Purana
     7. Kapila Purana
     8. Vamana Purana
     9. Aushanasa Purana
     10. Brahmanda Purana
     11. Varuna Purana
     12. Kalika Purana
     13. Maheshvara Purana
     14. Samba Purana
     15. Saura Purana
     16. Parashara Purana
     17. Maricha Purana
     18. Bhargava Purana
   7. Artha Sastra (Ilmu Pemerintahan)
    1. Usana
    2. Niti Sastra
    3. Sukranti
    4. Artha Sastra
   8. Ayur Weda (Ilmu Pengobatan)
    1. Salya (Bedah)
    2. Salakya (Penyakit)
    3. Kayacikitsa (Obat-Obatan)
    4. Bhutawidya (Psikoterapi)
    5. Kaumarabhrtya (Ilmu Jiwa Anak-Anak)
    6. Agadatantra (Ilmu Taxkologi)
    7. Rasayanatantra (Ilmu Mujizat)
    8. Wajikaranatantra (Ilmu Jiwa Remaja)
   9. Gandara Weda (Ilmu Seni)
    1. Natyasastra
     1. Nitya Wedanga
     2. Dewa Dasa
   10. Kama Sutra (Ilmu Rasa)
    1. Dharma
    2. Artha
    3. Kama
   11. Agama (Aturan-Aturan)
   12. Mimansa
    1. Purva Mimansa
    2. Uttarmimansa/Brahamsutra
   13. Nyaya
    1. Nyaya Sutra
    2. Vaisheshika
   14. Dharmasastra
    1. Smriti Grantha
     1. Angira
     2. Atri
     3. Manu
     4. Yagyavalkya
     5. Vishnu
     6. Harita
     7. Ausnas
     8. Yama
     9. Katyayana
     10. Brihaspati
     11. Parasara
     12. Vyasa
     13. Daksha
     14. Gautama
     15. Vasistha
     16. Apastambha
     17. Samvarta
     18. Sankha
     19. Devala
     20. Shatatapa
     21. Gargeya
   15. Samkhya
   16. Yoga
 3. Bhagawad Gita
  1. Bersumber dari Smrti
  2. Bersumber dari Sruti
 4. Referensi
  1. Kodifikasi Weda Penerbit Paramita
  2. https://coggle.it/diagram/Wl7igXic2QABkN9n/t/scriptures