1. Základy
  1. /AAA
   1. vybere kořenováý element
  2. /AAA/CCC
   1. yber všechny elementy CCC, které jsou přímými potomky kořenového elementu AAA
  3. //BBB
   1. Vyber všechny elementy BBB na všech úrovních
  4. //DDD/BBB
   1. Vyber všechny elementy BBB, které jsou přímými potomky DDD
  5. /AAA/CCC/DDD/*
   1. Vyber všechny elementy, které jsou přímými potomky /AAA/CCC/DDD
  6. /*/*/*/BBB
   1. Vyber všechny elementy BBB, které mají právě tři předky
  7. /AAA/BBB[1]
   1. Vyber prvního přímého potomka BBB elementu AAA
  8. /AAA/BBB[last()]
   1. Vyber posledního přímého potomka BBB elementu AAA
  9. //@id
   1. Vyber všechny atributy @id
  10. //BBB[@id]
   1. Vyber všechny elementy BBB na všech úrovních, které mají atribut "id"
  11. //BBB[@*]
   1. Vyber všechny elementy BBB, které mají jakýkoli atribut
  12. //BBB[not(@*)]
   1. Vyber všechny elementy BBB, které nemají žádný atribut
  13. //BBB[@id='b1']
   1. Vyber elementy BBB, jejichž atribut "id" má hodnotu "b1"
  14. //BBB[normalize-space(@name)='bbb']
   1. Vyber elementy BBB, které mají atribut "name" s hodnotou "bbb", přičemž koncové a počáteční mezery jsou před porovnáním odstraněny.
  15. //*[count(BBB)=2]
   1. Vyber elementy, které mají právě dva přímé potomky BBB
 2. Pokročilé
  1. //*[name()='BBB']
   1. Vyber všechny elementy, které se jmenují BBB, ekvivalent k //BBB
  2. //*[starts-with(name(),'B')]
   1. Vyber všechny elementy, jejichž jméno začíná písmenem B
  3. //*[contains(name(),'C')]
   1. Vyber všechny elementy, jejichž jméno obsahuje písmeno C
  4. osa přímých potomků
   1. /child::AAA
  5. osa potomků
   1. /AAA/BBB/descendant::*
    1. Vyber všechny potomky elementu /AAA/BBB
   2. //CCC/descendant::DDD
    1. Vyber elemnty DDD, které mají element CCC jako předka
  6. osa rodičů
   1. //DDD/parent::*
    1. Vyber všechny přímé rodiče elementů DDD
  7. /AAA/BBB/DDD/CCC/EEE/ancestor::*
   1. Vyber všechny elementy, které jsou uvedeny v této absolutní cestě
  8. //FFF/ancestor::*
   1. Vyber všechny předky elementů FFF
  9. /AAA/BBB/following-sibling::*
   1. Osa "following-sibling" obsahuje všechny následující sourozence uzlu, který je v kontextu.
  10. /AAA/XXX/preceding-sibling::*
  11. /AAA/XXX/following::*
   1. Osa "following" ("následující") obsahuje všechny uzly v tom samém dokumentu, které se vyskytují po uzlu, který je v kontextu, a to podle pořadí v dokumentu ("document order") a vyjma jakýchkoli potomků, atributů a uzlů jmenných prostorů.
 3. Kombinování
  1. //CCC | //BBB
   1. Vyber všechny elementy CCC a BBB
 4. Pozice
  1. Operátor "div" provádí dělení (neceločíselné), operátor "mod" vrací zbytek po celočíselném dělení. Funkce "floor" vrací nejvyšší (bližší k plus nekonečnu) celé číslo, které není vyšší než argument. Funkce "ceiling" nejmenší (bližší k minus nekonečnu) celé číslo, které není menší než argument.
  2. //BBB[position() mod 2 = 0 ]
  3. //BBB[ position() = floor(last() div 2 + 0.5) or position() = ceiling(last() div 2 + 0.5) ]
  4. //CCC[ position() = floor(last() div 2 + 0.5) or position() = ceiling(last() div 2 + 0.5) ]