1. บริษัท
  1. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
  2. บริษัทอาหารสัตว์น้ำ
  3. บริษัทเคมีภัณฑ์
  4. บริษัทจัดทำ EIA
  5. ธุรกิจห้องเย็น
  6. แพรับซื้อสัตว์น้ำ
  7. บริษัทจัดการน้ำเสีย
  8. ธุรกิจปิโตรเลียม
  9. ธนาคารพาณิชย์
  10. บริษัทประกันชีวิต
  11. บริษัทบริการวิเคราะห์ / ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
  12. พาณิชย์นาวี
  13. shipping / exporting
  14. Aquarium
  15. อื่นๆ
 2. รัฐวิสาหกิจ
  1. ธกส.
  2. องค์การสะพานปลา
  3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
   1. รับปริญญาโท
  4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
   1. รับปริญญาโท
  5. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA / สทอภ.)
  6. อื่นๆ
 3. รับราชการ
  1. สถาบันการศึกษา
   1. มหาวิทยาลัย
   2. วิทยาลัย
   3. รร.ประถม/มัธยม
  2. กรม/กอง/กระทรวง
   1. กรมประมง
   2. กรมควบคุมมลพิษ
   3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   4. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
   5. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   6. กรมทรัพยากรน้ำ
   7. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   8. กรมศุลกากร
   9. กรมพัฒนาการเกษตร
   10. กรมทรัพยากรธรณี
   11. นายทหารเรือ
 4. อาชีพอื่นๆ
  1. NGO
   1. Greenpeace
   2. สสส.
   3. มูลนิธิศุภนิมิต
  2. องค์กรระหว่างประเทศ
   1. UN / FAO
   2. SEAFDEC
 5. ธุรกิจส่วนตัว
  1. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ
  2. ร้านปลาสวยงาม
  3. สำนักพิมพ์
  4. ออกแบบ/Multimedia
  5. ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ
  6. ขายอาหาร / เคมีภัณฑ์สัตว์น้ำ
  7. เพาะฟัก / เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
  8. ห้องเย็น (ที่ไม่ใช่ห้องดับจิต )
  9. ท่องเที่ยวทางทะเล
  10. ธุรกิจดำน้ำ
  11. อื่นๆ
 6. ศึกษาต่อ
  1. เภสัชเวท / ชีวเวชศาสตร์
  2. สิ่งแวดล้อม / การจัดการสิ่งแวดล้อม
  3. ประมง
   1. กฏหมาย
   2. วิทยาศาสตร์การประมง
   3. ผลิตภัณฑ์ประมง
   4. ชีววิทยาประมง
   5. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  4. เทคโนโลยีอาหาร
  5. เทคโนโลยีชีวภาพ
  6. วิทยาศาสตร์ทางทะเล
  7. ชีววิทยา
  8. นิเวศวิทยา
  9. สัตวแพทย์
  10. วาริชศาสตร์