1. Tiền tệ
  1. Phân loại
   1. tiền mặt ( M0)
    1. tính thanh khoản cao nhất
    2. là tiền mặt có trong tay công chúng
   2. tiền giao dịch ( M1)
    1. = M0 + tiền gửi không kỳ hạn + tiền gửi có thể viết séc
   3. tiền rộng ( M2)
    1. = M1 + tiền gửi có kì hạn
  2. Chức năng
   1. phương tiện trao đổi
    1. mua trả cho người bán
   2. đơn vị hạch toán
    1. yết giá và ghi nợ.
   3. phương tiện cất giữ giá trị
    1. chuyển sức mua trong hiện tại sang tương lai
  3. Vai trò tạo tiền của NHTM
   1. là nguồn cung tiền
   2. cơ sở tiền tệ
    1. lượng tiền do NHTƯ phát hành và kiểm soát
    2. B = CU + R
     1. CU : tiền mặt
     2. R : tiền dự trữ ( tiền gửi ngân hàng mà không dùng để cho vay )
   3. cung tiền
    1. lượng tiền sẵn có
    2. MS = CU + D = m_M * B
     1. D : TGNH thương mại
     2. m_M : số nhân tiền
   4. số nhân tiền
   5. tỉ lệ tiền mặt ngoài hệ thống ngân hàng
    1. cr = CU/D
   6. tỉ lệ dự trữ thực tế
    1. rr = R/D = rrr + re
     1. rrr : tỉ lệ dự trữ bắt buộc
     2. re : tỉ lệ dự trữ dôi ra
 2. Chính sách tiền tệ
  1. chính sách tiền tệ
   1. việc điều tiết MS / i bởi các nhà hoạch định chính sách của NHTW
  2. công cụ cs tiền tệ
   1. hđ thị trường mở
    1. NHTW mua trái phiếu chính phủ
     1. tăng MS
    2. NHTW bán trái phiếu chính phủ
     1. giảm MS
   2. dự trữ bắt buộc
    1. tỉ lệ nghịch với MS
   3. lãi suất chiết khấu
    1. lãi suất khi NHTW cho NHTM vay tiền
    2. tỉ lệ nghịch với MS
 3. Lý thuyết về sự ưu thích thanh khoản (J. M. Keynes)
  1. Nội dung
   1. lãi suất sẽ điều chỉnh để làm cân bằng giữa cung và cầu tiền
    1. cung tiền
     1. danh nghĩa
     2. là biến chính sách được kiểm soát bởi NHTƯ
     3. thực
     4. = MS/P
     5. không phụ thuộc vào lãi suất
     6. MS tăng -> i giảm
    2. cầu tiền
     1. danh nghĩa
     2. i : biến nội sinh
     3. Y, P : biến ngoại sinh
     4. tỉ lệ thuận
    3. cân bằng tiền
   2. 3 động cơ chính để giữ tiền
    1. giao dịch
    2. dự phòng
    3. đầu cơ