1. Tradiční ekonomické fce státu
  1. Alokační
  2. (Re)Distribuční
  3. Stabilizační
 2. Pojmy
  1. Etatismus = zneužití instituce státu na úkor individuálních práv
  2. tržní selhání = překážky dosahování paretoefektivních stavů (dokonale konkurenčních trhů)
  3. Státní paternalismus - viz zde vlevo
  4. Progresivní zdanění - čím víc máš, tím víc zaplatíš
 3. Příčiny existence veřejného sektoru
  1. Neekonomické
   1. Ochrana těch, kteří se nemohou suverénně rozhodovat (děti, postižení)
   2. prevence, resp. snižování rizika ohrožení významných společenských hodnot (život, zdraví, demokracie, náboženství, ...)
  2. Ekonomické
   1. Makroekonomické
   2. Mikroekonomické
    1. překážky k nastolení Paretovsky efektivních stavů: - selhání konkurence - přirozené monopoly - veřejné statky - externality - informační asymetri - neúplné trhy
 4. Lorenzova křivka
  1. graf vznikne tak, že seřadíme jedince od nejnižších důchodů po nejvyšší. Sečteme důchody 1% nejchudší populace, 2% nejchudší populace, ... Náasledně vypočteme kolik procent důchodu náleželo 1% nejchudších, 2% nejchudších... Dokonale rovné distribuci by odpovídala úsečka se sklonem 45°. Čím bude Lorenzova kčivka vzdálenější od linie rovné distribuce, tím je neronoměrnost větší. Můžeme využít pro analyzování distribučních zásahl státu (změn daní apod.) Pokud by jedna ležela uvnitř druhé, potom by se dalo říci, že rozdělení důchodů, které vyjadřuje, je rovnější. Pokud by se však protínali, nejsme schopni říct, která z nich reprezentuje rovnější rozdělení.
 5. Giniho koeficient
  1. Jedná se o číselné vyjádření odklonu Lorenzovy křivky od křivky dokonalého rozdělení důchodů. Hodnota se může pohybovat v intervalu od 0 do 1. U dokonalého rozdělení důchodů ve společnosti by byla plocha mezi Lorenzovou křivkou a křivkou dokonalé rovnosti nulová. Naopak, kdyby všechen důchod měl nejbohatší jednotlivec, byla by hodnota rovna 1. GK udává kolik by muselo být přerozděleno, aby byla rovnost.
 6. Spravedlivá distribuce (rozdělování)
  1. 1. Kritéria založená na schopnostech a zásluhách
  2. 2. Utilitářská kritéria
  3. 3. Rovnostářská (egalitářská) kritéria
  4. 4. Smíšená kritéria