1. Koostöö
 2. Tugimeeskond
 3. Õpiabiõpetaja
  1. Selgitab koos aineõpetajaga välja õpiabi vajavad õpilased; kujundab püsivate õpiraskustega lastel õpioskusi; aitab õpilasi teadmiste omandamisel neile sobivamail viisil; nõustab vajadusel lapsevanemaid, kolleege.
 4. Eripedagoog
  1. Kogub adnmeid õpilase arengu kohta (hindamine, meetodid, materjalid); selgitab koostöös õpetajaga sobivad meetodid ja vahendid vastavalt õpilasele; arendab õpilase tunnetus- ja õpioskuseid individuaal- ja rühmatundides
 5. Logopeed
  1. Selgitab välja kommunikatsioonipuudega õpilased ja arendab õpilaste kommunikatsioonioskusi.
 6. Tugimeeskonna liikmed nõustavad õpetajaid ja lapsevanemaid; seisavad laste huvide ja heaolu eest; osalevad õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus; teevad koostööd teiste erialaspetsialistidega väljaspool kooli; kutsuvad vajadusel kokku ümarlaua; teevad sissekandeid dokumentidesse (ÕIK, IÕK); teavitavad vanemaid tugimeetmete tulemuslikkusest ja rakendamise lõpetamisest; juhendavad õpetajat KÄT-i koostamisel
 7. Fertilitas AS
  1. Pakub tugiteenuseid: loovteraapia, tegevusteraapia.
 8. Õpetaja
  1. Loob sobiva ja arengut toetava õpikeskkonna, kohandab ja korraldab õppetööd õppija vajadustest lähtuvalt, viib läbi konsultatsioone ja järeleaitamistunde, vajadusel ainealast tugiõpet. Toetab õpilast vahetunnis. Kui õppijal ilmneb tõhusama toe vajadus, pöördub HEVKO poole; täiendab ÕIK-i; teeb koostööd tugispetsialistiga; osaleb õppija hakkamasaamist puudutavatel ümarlaudadel; koostab vajadusel IÕK, KÄT.
 9. Sotsiaalpedagoog
  1. Tegeleb õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamisega; tegeleb õpilaste sõltuvuste ennetusega; tegeleb koolikohustuse täitmisega; koordineerib tugiisikuid puudutavat tööd.
 10. Psühholoog
  1. Hindab õpilase psühholoogilist arengut ja toimetulekut; kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi; aitab ennetada õpilase vaimse tervise probleemide tekkimist.
 11. Abiõpetaja
  1. Abistab õpilasi õpetaja/tugispetsialisti eelneva juhendamise järgi klassis toimuva õppetöö ajal; jälgib ja annab tagasisidet õpetajale ja klassijuhatajale õpilaste toimetuleku kohta õppeprotsessis; abistab õpetajat õppekäikudel; toetab õpilase toimetulekut vahetunnis; osaleb arenguvestlusel/ümarlaual; täidab ÕIK-i; osaleb vajadusel KÄT-i koostamisel ja rakendamisel.
 12. HARIDUSLIKU ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTE ÕPPE KOORDINAATOR (HEVKO)
  1. Korraldab koostööd kooli tugispetsialistide, õpetajate ja lapsevanemate vahel; koostöös õppejuhiga korraldab tuge vajavate õpilaste õppetöö läbiviimist; kutsub kokku ümarlaua, mis keskendub konkreetse õpilase abistamisele kõigi temaga seotud inimeste koostöös; teeb ettepanekud koolijuhile tuge vajavate õpilaste õppetöö korraldamiseks kooli; juhendab ja nõustab õpetajaid IÕK; koostamisel ja ÕIK täitmisel, täidab ÕIK-i; juhendab kooli töötajaid tuge vajavate õpilaste toetamisel ning õppe korraldamisel; jälgib dokumentatsiooni täitmist ning täiendamist; valmistab ette dokumendid koolivälise nõustamismeeskonna poole pöördumiseks; koolivälise nõustamismeeskonna otsuse rakendamise korraldamine; teeb koostööd õpilast ümbritseva võrgustikuga (nt. Fertilitas, Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus, Rajaleidja); hindab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega rakendatava toe tulemuslikkust; teavitab vanemat tugimeetme tulemuslikkusest ja rakendamise lõpetamisest; teeb koostööd Eesti Töötukassa karjäärinõustajaga toetamaks õpilase üleminekut ühelt haridustasemelt teisele.
 13. EESMÄRK - ÕPILASE HEAOLU TOETAMINE RANDVERE KOOLIS
 14. ÕIK - Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart IÕK - Individuaalne õppekava KÄT - Käitumise tugikava EHIS - Eesti Hariduse Infosüsteem EKIS - Eesti koolide haldamise infosüsteem
 15. *Kliki mullikesel, et näha rohkem infot.
 16. Lapsevanem
  1. Teeb koostööd kooliga lapse individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamisel; pöördub esmalt klassijuhataja poole lapsele vajaliku abi saamiseks: osaleb arenguvestlustel ja ümarlaudadel; pöördub kooli soovitusel koolivälise nõustamismeeskonna poole.
 17. Õppejuht
  1. Korraldab koostöös HEVKOga tuge vajavate õpilaste õppe läbiviimist; märgib EHIS-esse õpilase erivajadused ja tugiteenused; valmistab ette direktori käskkirja EKIS-es; sisestab ÕIK-i direktori käskkirjade numbri.
 18. Klassijuhataja
  1. On esmane kontakt last puudutavate küsimuste korral; korraldab koostööd õppija ümber; kaasab õppija toetamiseks vanemad; viib läbi arenguvestlusi; kutsub kokku ja viib läbi koostöös HEVKOga ümarlaua; täidab õpilase ÕIK-i; osaleb vajadusel IÕK ja KÄT-i koostamisel ja rakendamisel.
 19. Tugiisik
  1. Abistab last arendavates tegevustes, toetab vajalike suhtluskontaktide loomisel, juhendab last igapäevatoimingutes vahetundides ja õppekäikudel, vajadusel õppetundides. Täidab õpilase ÕIK-i, osaleb KÄT-i rakendamisel.