1. เกลียดชังการสูญเสีย
  1. เดิมพันสูง โอกาสไร้เหตุผลยิ่งสูง
  2. ไล่ตามความสูญเสีย > Chasing a Loss
  3. ตกเป็นทาสการยึดติด
  4. แก้ไข
   1. มองผลประโยชย์ระยะไกล มากกว่าผลประโยชน์ระยะใกล้
   2. นำตัวเองออกจากปัญหา
 2. ตีค่า > Tagging
  1. คุณสมบัติเทียบกับ ราคาที่รับรู้ในตอนแรก
  2. ปรากฏการณ์กิ้งก่า
   1. ปรากฏการณ์พิกมาเลียน > รับเอาคุณลักษณะแง่ดี
   2. ปรากฏการณ์โกเลม > รับเอาคุณลักษณะแง่ลบ
  3. แก้ไข
   1. ระมัดระวังสิ่งที่เห็นด้วยตา
   2. ความประทับใจเริ่มแรก อาจทำให้ผิดพลาด
 3. อคติวินิจฉัย> Diagnosis Bias
  1. ปฏิเสธหลักฐานใหม่ ที่ขัดกับข้อสัญนิษฐานแรก
  2. ความผิดพลาด เมื่อลดขอบเขตความเป็นไปได้ ตาม Personal Construct Theory
  3. ผลจากกระบวนการยุติธรรม หรือ ศีลธรรม เฉพาะบุคคลหรือชุมชน
  4. ความข้องใจในความยุติธรรมของกระบวนการ > Procedural Justice
  5. แก้ไข
   1. ไม่มองเพียงแค่แง่มุมเดียว
   2. กำหนดระยะเวลารอคอยก่อนตัดสินใจ
   3. พินิจที่สถานการณ์ มากกว่าตัวบุคคล
   4. สื่อสารกับสมาชิก อย่าให้ผลงานเป็นเครื่องตัดสินเพียงอย่างเดียว
   5. บำรุงรักษาความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
   6. นำผู้เกี่ยวข้อง มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ
 4. พลังของการรวมกลุ่ม แรงผลักดันของกลุ่ม > Group Dynamics
  1. แก้ไข
   1. จงใจสร้างฝ่ายค้าน Devil's Advocate
 5. สมองสองส่วนที่ไม่ทำงานพร้อมกัน
  1. ส่วนที่ทำเพื่อตัวเอง > Nucleus Accumbens
  2. ส่วนที่ทำเพื่อผู้อื่น > Posterior Superior Temporal Sulcus