1. Điện Bàn (20)
  1. ĐIỆN THỌ
   1. BN433 (67 tuổi - nữ)
   2. BN520 (51 tuổi - nữ)
   3. BN521 (15 tuổi - nam)
   4. BN563 (41 tuổi - nữ)
   5. BN739 (53 tuổi - nữ)
  2. ĐIỆN TRUNG
   1. BN436 (66 tuổi - nam)
   2. BN443 (63 tuổi - nữ)
   3. BN452 (52 tuổi - nam)
   4. BN562 (53 tuổi - nữ)
   5. BN721 (26 tuổi - nam)
  3. ĐIỆN PHƯỚC
   1. BN552 (78 tuổi - nam)
  4. ĐIỆN HÒA
   1. BN425 (24 tuổi - nữ)
  5. ĐIỆN HỒNG
   1. BN478 (80 tuổi - nam)
   2. BN644 (35 tuổi - nam)
   3. BN645 (66 tuổi - nữ)
  6. ĐIỆN NGỌC
   1. BN616 (34 tuổi - nữ)
   2. BN772 (65 tuổi - nam)
  7. ĐIỆN NAM ĐÔNG
   1. BN573 (61 tuổi - nữ)
  8. ĐIỆN NAM TRUNG
   1. BN623 (83 tuổi - nữ)
  9. ĐIỆN THẮNG NAM
   1. BN730 (59 tuổi - nữ)
 2. Đại Lộc (8)
  1. ÁI NGHĨA
   1. BN432 (63 tuổi - nữ)
  2. ĐẠI HỒNG
   1. BN440 (41 tuổi - nữ)
  3. ĐẠI NGHĨA
   1. BN460 (49 tuổi - nữ)
  4. ĐẠI CHÁNH
   1. BN565 (75 tuổi - nữ)
  5. ĐẠI HIỆP
   1. BN469 (52 tuổi - nữ)
   2. BN672 (37 tuổi - nam)
   3. BN734 (29 tuổi - nữ)
  6. ĐẠI HƯNG
   1. BN481 (55 tuổi - nữ)
 3. Quế Sơn (6)
  1. ĐÔNG PHÚ
   1. BN564 (19 tuổi - nữ)
   2. BN622 (39 tuổi - nữ)
  2. QUẾ XUÂN 1
   1. BN492 (27 tuổi - nam)
  3. QUẾ AN
   1. BN506 (69 tuổi - nam)
  4. HƯƠNG AN
   1. BN556 (29 tuổi - nam)
  5. QUẾ CHÂU
   1. BN605 (52 tuổi - nam)
 4. Thăng Bình (14)
  1. HÀ LAM
   1. BN522 (67 tuổi - nam)
   2. BN523 (63 tuổi - nữ)
   3. BN561 (36 tuổi - nữ)
   4. BN597 (39 tuổi - nam)
   5. BN598 (8 tuổi - nữ)
   6. BN599 (9 tuổi - nữ)
   7. BN600 (7 tuổi - nữ)
  2. BÌNH TRUNG
   1. BN596 (23 tuổi - nữ)
  3. BÌNH ĐỊNH NAM
   1. BN491 (65 tuổi - nam)
   2. BN493 (62 tuổi - nữ)
  4. BÌNH PHỤC
   1. BN635 (78 tuổi - nữ)
  5. BÌNH GIANG
   1. BN719 (28 tuổi - nam)
  6. BÌNH SA
   1. BN720 (30 tuổi - nam)
  7. BÌNH DƯƠNG
   1. BN729 (51 tuổi -nữ)
 5. Duy Xuyên (22)
  1. NAM PHƯỚC
   1. BN524 (86 tuổi - nữ) - TỬ VONG
   2. BN525 (90 tuổi - nam)
   3. BN526 (50 tuổi - nam)
   4. BN626 (38 tuổi - nữ)
   5. BN627 (46 tuổi - nam)
   6. BN484 (59 tuổi - nữ)
   7. BN650 (38 tuổi - nam)
   8. BN651 (67 tuổi - nữ) - TỬ VONG
   9. BN716 (42 tuổi - nữ)
   10. BN717 (44 tuổi - nữ)
   11. BN778 (48 tuổi - nam)
  2. DUY PHƯỚC
   1. BN591 (63 tuổi - nữ)
   2. BN776 (62 tuổi - nam)
  3. DUY TRUNG
   1. BN592 (100 tuổi - nữ)
   2. BN722 (68 tuổi - nữ)
   3. BN723 (56 tuổi - nữ)
  4. DUY THÀNH
   1. BN471 (42 tuổi - nữ)
   2. BN477 (56 tuổi - nam)
   3. BN775 (26 tuổi - nữ)
  5. DUY SƠN
   1. BN671 (33 tuổi - nam)
  6. DUY TÂN
   1. BN777 (62 tuổi - nữ)
  7. DUY VINH
   1. BN779 (20 tuổi - nữ)
 6. Tiên Phước (1)
  1. TIÊN MỸ
   1. BN643 (64 tuổi- nữ)
 7. Hội An (20)
  1. MINH AN
   1. BN428 (70 tuổi - nam) - TỬ VONG
   2. BN462 (53 tuổi - nam)
   3. BN464 (69 tuổi - nữ)
   4. BN519 (40 tuổi - nam)
  2. CẨM NAM
   1. BN461 (45 tuổi - nữ)
   2. BN472 (51 tuổi - nam)
  3. CẨM AN
   1. BN547 (52 tuổi - nam)
   2. BN548 (37 tuổi - nam)
   3. BN593 (75 tuổi - nam)
   4. BN624 (69 tuổi - nữ)
   5. BN625 (51 tuổi - nữ)
   6. BN715 (42 tuổi - nữ)
  4. SƠN PHONG
   1. BN463 (45 tuổi - nữ)
   2. BN549 (55 tuổi - nữ)
   3. BN550 (75 tuổi - nữ)
   4. BN551 (35 tuổi - nữ)
  5. CẨM KIM
   1. BN594 (68 tuổi - nữ)
  6. CẨM HÀ
   1. BN504 (51 tuổi - nữ)
  7. CẨM PHÔ
   1. BN773 (37 tuổi - nam)
  8. TÂN AN
   1. BN774 (63 tuổi - nữ)
 8. Cập nhật đến 18h ngày 7/8/2020
 9. Tổng hợp: Nguyễn Minh Tạo