1. 1. Main category
  1. Mở bài
   1. 1. Xác định longtail keyword làm title - set thẻ H1 cho heading ( duy nhất trong page )
   2. 2.Mô tả chung về danh mục chính : - Miêu tả về niche , giới thiệu về sản phẩm POD theo niche - Triển khai 2-3 keyword cần Seo đi internal link về danh mục chính ( Shop the Holiday )
   3. 3. Đô dài đoạn content khoảng 600 từ
   4. Xác định thẻ H1 và tiêu đề
  2. Thân bài
   1. 1. mô tả các danh mục con của (main category)
   2. 2. > list subcategory set thẻ H2 cho các sub-cate
   3. 3. Đoạn content nới về sub-cate dài 600 từ
   4. 4. list ra 2>4 keyword trong kế hoạch từ khóa để triển khai internal link trỏ về subcategory (Halloween gift, 420 day, easter....)
   5. 5.List các longtail keyword của sub-cate set thẻ H3
   6. 6.độ đoan nội dung h3 tầm 600 từ
   7. 7. Triển khai 2-4 keyword triển khai internal link về các sub-cate bên trong
   8. Xác định sub-cate và thẻ H2
   9. Xác đinh thẻ h3 và tiêu đề, là các longtail keyword chính cần seo cho sub-cate
  3. Kết bài
   1. > mô tả tổng quát về nội đã nói ở main category.
   2. - độ dài của đoạn nội dung này thường 300 từ trở lên > ...
 2. 2. Sub-category
  1. 420 Day
  2. halloween gifts
  3. ......
 3. 3. Cấu trúc outline- Shop the Holiday
  1. H1 > The Ultimate Guide to Shopping for the Perfect Holiday Gifts
   1. H2 > Cute and Unique Halloween Gifts for Your Loved Ones
    1. H3 >The Ultimate Guide to Finding the Perfect Michael Myers Gift
    2. H3 >The Best Gifts for Halloween Fans of 1978's Michael Myers
    3. ......