1. REGELVERK
  1. RIKSDAG
   1. LAG
    1. Den medicintekniska lagstiftningen
   2. MOTION
  2. REGERING
   1. FÖRORDNING
   2. PROPOSITION
  3. MYNDIGHET
   1. FÖRESKRIFT
    1. Nationella medicinska informationssystem (NMI)
   2. TILLSYN
    1. Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)
    2. Läkemedelsverket
   3. Socialstyrelsen (SOS)
   4. Folkhälsomyndigheten
   5. Andra myndigheter
  4. TERMER, BEGREPP & BETECKNINGAR
   1. Statlig / Allmän
    1. Rättsakt
    2. Direktiv
    3. Författning
    4. Svensk författningssamling (SFS)
    5. Informationssystem
   2. Hälso- och sjukvård
    1. Huvudman
    2. Verksamhetschef
    3. Vårdgivare
    4. Journalhantering
 2. FÖRESKRIFTER inom hälso- och sjukvård
  1. Folkhälsomyndigheten (HSLF-FS & SOSFS)
   1. HSLF-FS 2021:52 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
    1. 1 kap. Inledande bestämmelser
    2. 2 kap. Ledningssystem
     1. Tillämpningsområde
     2. Hantering av medicintekniska produkter
    3. 3 kap. Kompetens och arbetsuppgifter
    4. 4 kap. Behörighet att förskriva vissa förbrukningsartiklar
    5. 5 kap. Negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter
    6. 6 kap. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter
    7. 7 kap. Övrigt
   2. HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria)
 3. LAGAR inom hälso- och sjukvård
  1. De tre viktigaste gällande styrning och ansvar
   1. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 2017:30
   2. Patientlagen (PL)
   3. Patientsäkerhetslagen (PSL)
   4. SJUKHUS
    1. Vårdskada
    2. Hälso- och sjukvårdspersonal
  2. Andra lagar som har påverkan inom hälso- och sjukvården
   1. SFS 2008:355 Patientdatalagen
   2. SFS 1996:799 Patientskadelagen
   3. SFS 2015:315 Läkemedelslagen
   4. SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslagen
   5. SFS 2017:372 Lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
   6. SFS 2021:600 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter
   7. SFS 1996:67 Vapenlagen
   8. SFS 1985:125 Tandvårdslagen
 4. ÖVRIGT
  1. Rubrik 2
   1. Rubrik 3
   2. Rubrik 3
   3. Rubrik 3
 5. PRODUKT & HANTERING - medicintekniska produkter
  1. EXEMPEL
  2. Ändamålsenlighet