1. สารสนเทศกับระบบความปลอดภัยในองค์กร
  1. 1. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
   1. 1) หลักการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ ให้ความสำคัญกับข้อมูล ข้อมูลเป็นสิทธิส่วนบุคคล การคุ้มครองป้อกันข้อมูล 2) ความสำคัญของการรักษาปกป้องข้อมูล ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณ ด้านกฎหมาย ด้านความลับขององค์กร ด้านการทำลายข้อมูล ด้านการฉ้อโกง ด้านการปลอมแปลงข้อมูล และด้านข้อผิดพลาดของระบบ 3) วิธีการปกป้องรักษาข้อมูล ได้แก่ การป้องกันทางกายภาพ การควบคุมการเข้าถึง ข้อมูล และการกำหนดมาตรการใช้ข้อมูลด้วยการกำหนดรหัสผ่าน การควบคุม ระบบด้วยลักษณะทางชีวภาพ และการจำกัดลักษณะการใช้ฮาร์ดแวร์
  2. 2. ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
   1. - การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส - การใช้ระบบไฟร์วอลล์
  3. 3) การเข้ารหัสข้อมูล
  4. 4) การสำรองข้อมูล
 2. การจัดการจริยธรรมในการออกแบบและจัดการระบบสารสนเทศ
  1. : // การจัดการจริยธรรมในระบบสารสนเทศ ได้แก่ ความรับผิดชอบ กระบวนการตัดสินใจ วิธีวัดความสามารถ และสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ :// จริยธรรมในการใช้ระบบสารสนเทศ ได้แก่ สิทธิด้านสารสนเทศ ความถูกต้องของข้อมูล ความเป็นเจ้าของ เช่น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ป้องการคัดลอกและทำซ้ำมีอายุ 50 ปี นับจากวันที่สร้างสรรค์งาน และสิทธิบัตร การเข้าถึงข้อมูล :// จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ การเรียกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้บุกรุก (เพื่อความสนุกสนาน เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า และเพื่อทำลายข้อมูล) ไวรัส และสิทธิส่วนบุคคล
 3. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
  1. 1. การลักลอบเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized Access and Use) ได้แก่ แฮกเกอร์ (Hacker), แครกเกอร์ (Cracker), สคริปต์คิดดี้ (Script Kiddy) 2. การขโมยและทำลายอุปกรณ์ (Hardware Theft and Vandalism) 3. การขโมยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software Theft) 4. การก่อกวนระบบด้วยโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malicious Code) ได้แก่ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์มหรือหนอนอินเทอร์เน็ต ม้าโทรจัน 5. การก่อกวนระบบด้วยสปายแวร์ (Spyware) 6. การก่อกวนระบบด้วยสแปมเมล์ (Spam Mail) 7. การหลอกลวงเหยื่อเพื่อเอาข้อมูลส่วนตัว (Phishing)
 4. กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์