1. Species
  1. หน่วยย่อยของ ก.จำแนก สมช. จาก taxonomy
  2. differ in 2 ways
   1. morphological
    1. shape, form, color, size
   2. behavioral
    1. mating, feeding, socail
  3. concept
   1. biological species concept
    1. สปีชีส์เดียวกันผสมพันธุ์กันได้ ออกลูกได้ ลูกไม่เป็นหมัน
    2. ex: ม้ากับลา มีลูกเป็นล่อ แต่ล่อเป็นหมัน แสดงว่าม้ากับลาต่างสปีชีส์กัน
   2. ecological species concept
    1. สมช.ที่อยู่ในระบบนิเวศ/สภาพแวดล้อมเดียวกัน เป็นสปีชีส์เดียวกัน
    2. ex: สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ที่อาศัยบนต้นไม้
    3. ขัดแย้ง: กบ
   3. phylogenetic species concept
    1. ค.สัมพันธ์เชิงพันธุกรรม
    2. share ลักษณะที่ปรากฏร่วมกัน
    3. ทำให้เห็น evo ของ สมช.
    4. ex: มน.กับ ape มี 5 นิ้ว ไม่มีหาง
   4. etc
    1. chronospecies
     1. อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
     2. ex: ไดโนเสาร์
    2. morphospecies
     1. สัณฐานภายนอกเหมือนกัน
  4. classification
   1. cladistic/phylogenetic
    1. ค.สัมพันธ์ทาง evo ของ สมช.
     1. ancestral/primitive/physiomorphic traits (ลักษณะดั้งเดิม)
     2. novel/derived/apomorphic traits (ลักษณะที่พัฒนาขึ้นใหม่)
   2. phenetic
    1. ค.เหมือน/ค.แตกต่างทางกายภาพระหว่างสายพันธุ์
    2. biological traits
     1. homologous traits
     2. โครงสร้างเหมือน หน้าที่ต่าง
     3. ex: กระดูกแขนคน นก วาฬ
     4. analogous traits
     5. โครงต่าง หน้าที่เหมือน
     6. ex: ปีกนก ผีเสื้อ ค้างคาว
  5. ปัญหา&อุปสรรคใน ก.จำแนก
   1. โครงสร้างเหมือนกันอาจไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนกันเสมอไป
   2. โครงสร้าง, ขนาดที่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะเพศต่างกัน
   3. degree of variation
    1. ระดับ ค.หลากหลายของ สมช.แต่ละชนิด?
   4. pattern of variation
    1. รูปแบบของ ค.หลากหลาย
     1. ใช้หลักเกณฑ์ใด?
   5. arbitrarily
    1. แต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน
 2. Primatology
  1. ก.ศึกษา กก.ชีววิทยา & พฤติกรรมของสัตว์ตระกูล primate ทุกชนิด ทั้งที่สูญพันธุ์ไปแล้ว และยังมีอยู่ใน ปจบ. ยกเว้น มน.
  2. primates
   1. prosimians
   2. anthropoids
    1. monkeys
     1. old world monkeys
     2. new world monkeys
    2. apes
     1. gibbon, orangutan, gorilla, chimpanzee, bonobo
  3. body
   1. heterodont
    1. มีฟันหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบทำหน้าที่ต่างกัน
   2. stereoscopic vision
    1. มองเห็น 3D
   3. monomorphism
    1. เพศผู้เพศเมียมีลักษณะทางกายภาพคล้ายกัน
    2. ex: ชะนี
   4. sexual dimorphism
    1. ค.แตกต่างด้านกายวิภาคระหว่างเพศผู้เพศเมีย
  4. social&status
   1. dominance hierarchy
    1. ก.จัดโครงสร้างตามลำดับตำแหน่งของ primate ผลแพ้ชนะมากจาก ก.ต่อสู้
   2. solitary group
    1. กลุ่มแม่ลูก
   3. monogamy
    1. มีคู่ครองเดียว (ผัวเดียวเมียเดียว)
   4. monogyny
    1. เพศผู้มีคู่ครองเดียว
   5. polgyny
    1. เพศผู้มีคู่ครองหลายตัว
  5. locomotion
   1. bipedal
   2. quadrupedal
    1. knuckle walking
     1. นน.ตกอยู่บนข้อต่อแขนหน้าและเท้าหลัง
    2. fist walking
     1. ใช้กำปั้นแขนหน้ารอง นน.
   3. brachiation
    1. ก.เคลื่อนที่บนต้นไม้โดยใช้มือเกี่ยวกิ่งไม้ แล้วกระโดดจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่ง
 3. Paleoanthropology
  1. ศึกษา ค.เป็นมาของ มน. ตั้งแต่ยุคแรกสุดถึง ปจบ.
   1. ลักษณะทางชีววิทยา
   2. หลักฐานทางวัฒนธรรม
  2. ลักษณะสำคัญ
   1. evolutionary sci
   2. multidisiplinary (สหวิทยาการ)
   3. highly controversial
   4. rapidly changing
 4. Evolution
  1. วิวัฒนาการ/ก.ปป.ในลักษณะโดยรวมของ สมช. เกิดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งหรือข้ามหลายชั่วอายุ
  2. principle of evolution
   1. microevolution
    1. ก.ปป.เชิงวิวัฒนาการในระยะสั้น จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง
   2. macroevolution
    1. ก.ปป.เชิงวิวัฒนาการในระยะยาว > 1000 ปี
  3. speciation
   1. ก.เกิด สมช.สายพันธุ์ใหม่
    1. anagenesis/linear/phyletic
    2. cladogenesis/branching/allopatric
  4. ปัจจัยที่ทำให้เกิด evo
   1. ecological niche
    1. ระบบนิเวศ/สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทำให้ สมช.ปรับตัวแตกต่างกัน
    2. อาหาร (diet) เป็นแรงผลักสำคัญ ที่ทำให้เกิด สมช.สายพันธุ์ใหม่
   2. natural selection
    1. สมช.มี ค.หลากหลาย
    2. มี ก.ส่งต่อลักษณะผ่านรุ่นสู่รุ่น
    3. survival of the fittest
   3. genetic drift
    1. ก.ป..สายพันธุ์ฉับพลัน
    2. ex: สงคราม โรคระบาด
   4. gene flow
    1. ก.เคลื่อนย้ายจาก ปชก.กลุ่มหนึ่ง ไปอีกกลุ่ม (migration)
    2. ex: ก.แต่งงานข้ามสายพันธุ์ (Interbreeding)
   5. mutation
    1. ก.ผ่าเหล่า
 5. Evolution Concept
  1. Aristotle
   1. natural law
   2. great chain of being
    1. linear sequence
   3. inductive (อุปนัย)
  2. สมัยยุคกลาง
   1. fixity of species
    1. สมช.ไม่มี ก.ปป./หายไป
  3. Linneaus
   1. taxonomy
   2. binomal system
  4. Buffon
   1. adaptation
    1. สมช.ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่
   2. no speciation occurred
   3. ex: สมช.แรกๆอาศัยอยู่ในน้ำ
  5. Lamarck
   1. ก.ปป.ลักษณะทางกายภาพของ สมช.
   2. evo จะเริ่มต้นจากกลุ่ม ปชก.ของ สมช.ที่มีลักษณะเหมือนกัน
   3. สมช.ปรับตัวแล้วส่งต่อลักษณะผ่านรุ่นสู่รุ่น
   4. ex: ยีราฟสมัยแรกคอสั้น ต่อมาคอยาวขึ้น
   5. ขัดแย้ง: ยีราฟก็ไม่ได้คอยาวต่อไปเรื่อยๆ
  6. Cuvier
   1. catastrophism
   2. ex: Noah's flood
  7. Lyell
   1. uniforimitarainism theory (เอกรูปนิยม)
   2. โลกมี ก.ปป.ตามกระบวนการของเปลือกโลก
    1. ส่งผลต่อ สมช.
  8. Darwin
   1. natural selection