1. 上海瑞商美基洋行 (Shanghai ruishang meiji yanghang)
 2. 中央大藥房
 3. 南洋大藥房
 4. 五洲大藥房
 5. 英大藥房 
 6. 集成大藥房 
 7. 中西大藥房 
 8. 中法大藥房 
 9. 濟華堂大藥房
 10. 葉美大藥房 
 11. 太和大藥房 
 12. 正威大藥房 
 13. ALLEN & HANBURYS LIMITED 愛蘭漢百利有限公司 (Ailanhanbaili youxiangongsi)
  1. Allensbury's Pastilles
 14. BAYER PHARMA COMPANY 拜目大藥房 (Baimu dayaofang)
  1. Cresival 克利西彿 治咳咍聖藥 (Kelixifu zhi ke hai shengyao)
  2. Gardan 加當 (Jiadang)
  3. Neosalvarsan 新洒‘薾佛散 (Xinsa'erfusan)
 15. BOVRIL COMPANY 保衛爾公司 (Baowei'er gongsi)
  1. Bovril 保衛爾 神效牛肉汁 (Baowei'er shenxiao niurouzhi)
 16. BURROUGHS WELLCOME & COMPANY (London) 寶威大藥行(Baoweida yaohang)
  1. Kepler Cod Liver Oil 解百勒麥精魚肝油(Jiebaile maijing yuganyou)
  2. Hazeline Snow 夏士蓮雪花 (Xianshilian xuehua)
 17. COSTIDIS & COMPANY, JOHN 高吉 (Gaoji)
  1. Neo-Okasa 安康益嗣丸(Ankangyisiwan)
 18. DEWITT & COMPANY, E.C. 英商第威德製藥公司 (Yingshang diweide zhiyao gongsi)
  1. De Witt's Kidney and Bladder Pills 第威德補腎 (Di weide bu shen)
 19. FOSTER-MCCLELLAN COMPANY 兜安氏西藥公司 (Dou'anshi xiyao gongsi)
  1. Doan Backache Kidney Pills 都安氏秘制保腎丸 (Dou'an shi mizhi bao shen wan)
  2. Doan Ointment 都安氏馳名藥膏 (Dou'an shi chiming yaogao)
  3. 都安氏補肺聖藥之䕶肺 (Dou'an shi bu fei shengyao zhi hu fei)
  4. Doan Anti-Constipation Pills 都安氏小粒通便丸 (Dou'an zhi xiaoli tongbian wan)
 20. DR. WILLIAMS' MEDICINE COMPANY [FULFORD & COMPANY, LIMITED, G.T. of Canada] 韋廉士大醫生藥局 (Weilianshi dayisheng yaoju)
  1. Dr. Williams' Pink Pills for Pale People 韋廉士大醫生紅色補丸(Weilianshi dayisheng hongsebuwan)
  2. Respiroids 韋廉士吸入止咳片 (Weilianshi xiru zhikepian)
 21. DR. YU'S LABORATORY (Shanghai)
  1. AntiFlamin 餘氏止痛消炎高 (Yuzhi zhitong xiaoyangao)
 22. GREAT CHINA DISPENSARY 中西大藥房(Zhongxi da yaofang)
  1. 痰敵胃鑰 (Tandi weiyao)
  2. Venus 明星花露水 (Mingxing hualushui)
  3. Malt Extract Cod-Liver Oil 麥精魚肝油 (Maijing yuganyou)
  4. Meat Juice 維他命雞汁 (Weitaming jizhi)
 23. GALLIA LABORATORIES 法國葛利瑪爾廠 (Faguo geli madou'erchang)
  1. Santal Midy 山得爾米地 (Shan de er mi di) 治濁神效丸 (Zhi zhuo shenxiao wan) (Pills with magical effect)
 24. GIANTER CHEMICAL WORKS 上海正德大藥廠 (Shanghai zhengde da yaofang)
  1. Cod-Vitol Compound 康福多 (Kangfuduo)
 25. INTERNATIONAL DISPENSARY (FIVE CONTINENTS DRUGSTORE) 五洲藥房 (Wuzhou yaofang)
  1. Bronchiallozences 肋肺呼吸香膠 (Zhufei huxi xiangjiao)
  2. Five Continents Cod-Liver Oil 五洲魚肝油 (Wuzhou yuganyou)
  3. 海波藥 (Haibo yao)
  4. Renzao Artificial Blood 人造自來血 (Renzao zilaixue)
  5. 三三香水 (Sansan xiangshui) Perfume
  6. 地球牌牌麥精魚肝油 (Diqiu pai maijing yuganyou)
  7. Five Continents Milky White Cod-Liver Oil 五洲乳白魚肝油 (Wuzhou rubai yuganyou)
 26. GREAT CHINA DISPENSARY 中西大藥房
  1. 維他命麥精魚肝油 (Weitaming maijing yuganyou)
  2. 胃鑰片汁 (Wei yao pian zhi)
  3. 小姑娘 (Xiao guning) 雪花的領油 (Xuehua de ling you)
  4. 痰敵註冊證 (Phlegm)
  5. 胃鑰註冊證 (Stomach)
  6. 九星乳白鳘魚肝油註冊證 (Cod Liver Oil)
  7. 癩沙凈註冊證 (Skin Disease)
  8. 清香癩膚藥註冊證 Skin Disease)
  9. 撲虐十粒丸 (Energizing pills)
  10. 功德水 (Virtuous lotion)
  11. 孩兒面 (Children's face)
  12. 名星
  13. 明星光露香水註冊證 (Perfume)
  14. 銀星
  15. 玟瑰牌
  16. 仙女牌 
  17. 美髮香
  18. 百花露香粉 (Face powder)
  19. 活枯目 (Eye serum)
 27. GRIFFITHS HUGUES PROPRIETARIES, LIMITED, E.
  1. Kruschen Salts 古露精神鹽 (Gulu jingshenyan)
 28. ISTITUTO SEROTERAPICO MILANESE 義大利茂蘭大藥廠 (Yidali maolan da yaochang)
  1. Eidoiacol 服安度療爾痾內服藥片 (Fu an duo liao'er ke neifu yaopian)
  2. Mixocon 滅濁功 (Miezhuogong)
  3. Endoxidina 安度雪蒂哪 (Anduoxuedina)
 29. KOFA AMERICAN DRUG COMPANY] 科達西藥廠 (Keda xiyaochang)
  1. 科達麥精魚肝油 (Keda maijing yuganyou)
 30. LAMBERT PHARMACAL COMPANY
  1. Listerine Toothpaste
 31. LABORATOIRES MIDY [MIDY FRERES] 華商新華行獨家經理 (Huashang xinhuahang)
  1. Ever-ready Blades 常備刀片 (Changbei daopian)
 32. MAY-KEE (CHINA), LIMITED 美基洋行 (Meiji yanghang)
  1. Horse Brand 馬牌 (Mapai)
 33. MING-SEN MANUFACTORY [Hangchow] 民生製造廠 [杭州] (Mingsheng zhizaochang [Hangzhou])
 34. MULLER AND PHIPPS (ASIA), LIMITED 同益洋行 貿勒洋行 (Tongyi yanghang [Maole yanghang])
  1. Kolynos Tootpaste 固齡玉牙膏 (Gulingyu yaogao)
 35. NEW ASIATIC CHEMICAL WORKS, LIMITED 新亞化學製藥廠 (Xinya huaxue zhiyaochang)
  1. Livemin 利凡命 (Lifanming)
  2. Pixrol Ointment皮治藥油膏 (Pizhi yaoyougao)
  3. Sanfloid 三副 消炎退腫膏 (Sanfu xiaoyan tuizhong gao)
  4. Tancnol 當歸㒵副科要藥 (Dangguimao fukeyaoyao)
  5. Vita-Spermin 維他賜保命 (Weitaci baoming)
 36. NEW STAR DRUG COMPANY 上海新星西藥行有限公司 (Shanghai xinxing xiyaohang youxiangongsi)
  1. Lodelen 㴪的能 (niedeneng)
 37. NICHOLAS LIMITED, A. & G. (Australia) 上海天祥洋行 (Shanghai tianxiang yanghang)
  1. Aspro 亞士北羅藥片 (Yashi beiluo yaopian)
 38. [ORIENTAL CHEMICAL WORKS] 東方化學工業社 (Dongfang huaxue gongyeshe)
  1. 紅葉牌化妝品 (Hongyepai huashuangpin)
 39. QUAKER OATS COMPANY 桂格燕麥公司 (Guige yanmai gongsi)
  1. Quaker Oats 桂格麥片 (Guige maipian)
 40. 瑞商美基洋行 (Ruishang meiji yanghang)
  1. Calmitol 疥滅安神效凍瘡油膏 (Jiemie'an shenxiao dongchuang yougao)
 41. RONDON & COMPANY, LIMITED, LOUIS 龍東公司 (Longdong gongsi)
  1. Pastilles Valda
 42. SCRUBB & COMPANY, LIMITED
  1. Scrubb's Cloudy Ammonia 施克勒阿摩尼亞 (Shi ke le amoniya)
 43. 上海佛慈大藥房 (Shanghai fuci dayaofang)
  1. 金鎖固精丸 (Jin suo gu jingwan)
  2. 補腎強壯劑腎氣丸 (Bu shen qiangzhuangji shenqiwan)
 44. SINE LABORATORY 新誼化學藥廠 (Xinyi huaxue yaochang)
  1. Crystalline Vitamin-B (Long Life) 長命牌乙種維他命結晶體 (Changmingpai yizhong weitaming jiejingti)
  2. Glucocal 長命新鈣 (Changming xingai)
 45. STANDARD CHEMICAL COMPANY 藥劑化學師薛魯敦藥行 (Yaoji huaxueshi xueludun yaohang)
  1. Endo-Spermin 安度賜命 (Anduoci baoming)
 46. THERAPLIX [ETABLISSEMENTS ALBERT BUISSON] (France)
  1. Ampoules Buisson 瓿安生培 (Bu'an shengpei)
 47. 上海柯爾登洋行 [獨家經理] (Shanghai ke'er deng yanghang [dujia jingli])
  1. Pan-Hormone 壽爾康 (Shou er kang)
 48. 上海培麟行西藥部 (Shanghai peilinhang xiyaobu)
  1. Claporin 劉波淋丸 (Liubolin wan) Remedy for Genito-Urinary Diseases
 49. 太和藥房 (Taihe yaofang)
  1. 保肺將 (Baofeijiang)
 50. WULFING & COMPANY, A. (Berlin, Germany) 華發大藥房 (Huafa dayaofang)
  1. Formamint 福美明迖 (Fumeimingda)
 51. 種德園藥房 (Zhongdeyuan yaofang)
  1. 鳥雞白鳳丸 (Niaojibaifeng wan)
 52. GREAT EASTERN DISPENSARY 中法藥房 (Zhongfa yaofang)
  1. Double Lion Brand Meat Juice 左溈雙獅牌牛肉汁瓶樣 (Zuoguishuangshipai niurouzhi pingyang)
 53. 中國化學工業社總公司 (Zhongguo huaxue gongyeshe zonggongsi)
  1. Three Stars Toothpaste 三星牙膏 (Sanxing yagao)
 54. Londoffan ???
 55. Hadensa 海填蘇 (Haitiansu)
 56. 天津峻芝堂藥房 (Tianjin junzhitang yaofang)
  1. Anti-opium pills 馮氏斷癮救苦金丹鴉牌紅丸戒烟 (Fengshi duanyinjiuku jindanyapai hongwan jieyan)