1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
 2. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a khác 0)
  1. Định nghĩa
  2. Tính chất
  3. Đồ thị
  4. Cách vẽ đồ thị
 3. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a khác 0)
  1. Định nghĩa
  2. Vị trí tương đối của hai đường thẳng