1. Super admin
  1. Template
   1. Danh sách
    1. Chi tiết
     1. ID
     2. Screen shot
     3. Name
     4. Ngày tạo
     5. Trạng thái
     6. ON/OFF
     7. URL
   2. Tạo mới
    1. ID
    2. Name
    3. URL
  2. Khách hàng
   1. Cá nhân
    1. Danh sách
     1. Chi tiết
     2. ID
     3. Avatar
     4. Cover
     5. Tên
     6. Số điện thoại
     7. Email
     8. Social
     9. Url
     10. Địa chỉ
     11. Giới thiệu ngắn
     12. Loại template
     13. Website
     14. Thao tác
     15. Trạng thái
     16. Xoá
     17. Sửa
    2. Tạo mới
   2. Doanh nghiệp
    1. Danh sách doanh nghiệp
     1. Chi tiết 1 DN
     2. Danh sách nhân viên
     3. Chi tiết
     4. ID
     5. Avatar
     6. Cover
     7. Tên
     8. Số điện thoại
     9. Email
     10. Chức vụ
     11. Social
     12. Facebook
     13. Twtiter
     14. ....
     15. Url
     16. Địa chỉ
     17. Giới thiệu ngắn
     18. Loại template
     19. Website
     20. số lượng nv
     21. Thông tin DN
     22. Tên viết tắt
     23. Ten công ty
     24. MST
     25. Email
     26. Phone
     27. Adress
     28. URL
     29. Ngày tạo
     30. Thao tác
     31. Edit
     32. Xoá
     33. Trạng thái
     34. Đang hoạt động
     35. Ngưng hoạt động
    2. Tạo mới
  3. Cài đặt
   1. Danh sách tài khoản
    1. Doanh nghiệp
     1. Danh sách
     2. Chi tiết 1 tài khoản DN
     3. Thông tin tài khoản
     4. ID
     5. User name (email)
     6. Mật khẩu
     7. Loại
     8. Admin
     9. Member
     10. Ngày tạo
     11. Trạng thái
     12. Avatar
     13. Phân quyền
     14. Danh mục template
     15. xem
     16. chọn lại mẫu tem khác
     17. Danh mục nhân viên
     18. xem
     19. sửa
     20. xoá
     21. Tạo mới
     22. chọn combox công ty
     23. ds nhân viên
     24. Tên công ty mới được chôn
     25. Table chưa danh sách nhân viên
     26. ID
     27. Tên
     28. user name
     29. password
     30. Số điện thoạio
     31. Ngày tạo
     32. Trạng thái
     33. Phan quyền
     34. Tạo mới
     35. Popup
     36. Option 1 (chỉ được tạo duy nhât 1 account admin của 1 công ty)
     37. ID
     38. user name là email
     39. Mật khẩu
     40. Submit save hết
     41. Option 2 (được tạo nhiều account trong 1 công ty)
     42. ID
     43. user name là email
     44. Sẽ lặp đi lặp lại nhieuy lần tương ứng với bao nhiêu nhân viên
     45. Mật khẩu
    2. Cá nhân
     1. Danh sách
     2. Chi tiết 1Cá nhân
     3. Email
     4. Mật khẩu
     5. Ngày tạo
     6. Trạng thái
     7. Đang hoạt động
     8. Ngưng hoạt động
     9. Thao tác
     10. Xoá
     11. Sửa
     12. TẠO MỚI
 2. Cá nhân
  1. màn hình chi tiết tài khoản ( 1 bên là form thông tin, 1 bên là màn hình preview
 3. Doanh nghiệp
  1. DS thành viên trong Dn đó
   1. Xem detail
   2. Thêm / xoá / sửa