1. Συσχέτιση εισερχόμενων τμημάτων και συνδέσεων με βάση τα TCP Ports
 2. Λειτουργίες
  1. Βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου μεταφοράς
  2. Παρέχει συνδέσεις προσανατολισμένες σε σύνδεση
  3. Εξασφαλίζει αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων από άκρη σε άκρη
  4. λαμβάνει τα προς μετάδοση δεδομένα από το επίπεδο εφαρμογής
  5. μεταδίδει όταν τα δεδομένα που έχει λάβει είναι επαρκή για να συμπληρωθεί το μέγεθος του πακέτου που έχει συμφωνηθεί κατά την εγκατάσταση της σύνδεσης
  6. όταν λάβει δεδομένα τα οποία υπερβαίνουν αυτό το μέγεθος πακέτου, τα σπάει σε μικρότερα που ονομάζονται:
   1. Τμήματα TCP
    1. Επικεφαλίδα (Header): βοηθά το TCP να διαχειριστεί τα τμήματα που λαμβάνει και περιέχει τα πεδία:
     1. Αριθμός Σειράς ή Sequence Number: τοποθέτηση στη σωστή σειρά
     2. Αριθμός Επιβεβαίωσης ή Acknowledgment number Πόσες οκτάδες (bytes) έχουν ληφθεί
     3. Παράθυρο ή Window Size Έλεγχος ροής
     4. Θύρες (ports) TCP αφετηρίας και προορισμού Αποπολύπλεξη
     5. Σημεία επικοινωνίας
     6. Θετικός ακέραιος αριθμός
     7. Εφαρμογές χρήστη: Μη προνομιούχες TCP ports
     8. επιλέγονται τυχαία
     9. αριθμός θύρας TCP πάνω από 1024
     10. Προνομιούχες TCP ports
     11. Είναι συγκεκριμένες πχ(21 για το FTP)
     12. αριθμός θύρας TCP κάτω από 1024
    2. προς μετάδοση Δεδομένα(Data)
 3. TCP συνδέσεις
  1. Νοητή σύνδεση
   1. Δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση του ενός άκρου με το άλλο
   2. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδρομή που ακολουθούν όλα τα τμήματα
  2. Χρησιμοποιείται για να συνδέσει 2 σημεία
  3. κάθε σύνδεση χαρακτηρίζεται με μοναδικό τρόπο από 4 αριθμούς:
   1. Την διεύθυνση IP του αποστολέα
   2. Την θύρα της πηγής
   3. Την διεύθυνση IP του παραλήπτη
   4. Την θύρα προορισμού