1. Corporate governance [Quản trị doanh nghiêp]
  1. Definition
   1. a system of internal controls
  2. Missions
   1. xác định right, roles, responsibilities của từng bộ phận trong tổ chức
  3. Theory
   1. Under Shareholder theory (cũ)
    1. focus vào interest của shareholder
     1. => goal: maximize value của common equity
    2. Conflict
     1. managers và shareholders
   2. Under Stakeholder theory (hiện đại hơn)
    1. focus vào rộng hơn (interest của stakeholdelrs)
     1. Stakeholder:
    2. Conflict
     1. between
     2. shareholdelrs
     3. employees
     4. suppliers
     5. customers
     6. regulators
  4. Goals
   1. Minimize and manage conflicting interests của các bên liên quan
    1. cần
     1. hiểu rõ lợi ích của các bên liên quan
     2. hiểu rõ mối quan hệ giữa họ
     3. sự xung đột lợi ích giữa các bên
     4. Conflict
     5. Principal and Agent
     6. Shareholders and Managers / Directors
     7. Manager and BOD
     8. managers have more information hơn BOD (do managers involve vào day-by-day operating activities)
     9. BOD có ít information => limited khả năng monitor
     10. Groups of shareholders
     11. Controlling shareholders under different voting rights structure [xung đột lợi ích giữa các cổ đông kiểm soát có các cơ cấu vote khác nhau]
     12. Single-class
     13. 1 share = 1 vote
     14. Multiple-class
     15. 1 share = nhiều vote [superior voting power]
     16. dual-class share structure
     17. class A: giữ bởi outsiders class B: giữ bởi insiders (founder or family) => khi vote thì class B có voting power lớn hơn class A (dù cho % share class B thấp hơn class A)
     18. Controlling shareholders and Non-controlling shareholders
     19. Takeover transaction
     20. Muốn đi mua doanh nghiệp khác => thường negotiate với controlling shareholders hơn là non-controlling shareholders (thường điều khoản dành cho controlling shareholders sẽ tốt hơn)
     21. Related party transactions
     22. Công ty sân sau
     23. Controlling shareholders chuyển profit hết qua công ty sân sau của họ => công ty hiện tại thì không còn gì => non-controlling shareholders bị thiệt
     24. Shareholders and Creditors
     25. Shareholders thích lợi nhuận cao (để tăng value of share) => thích chọn dự án risky (vì high risk high return)
     26. Creditors không muốn công ty phá sản (vì rủi ro), muốn công ty đến kỳ là trả nợ đủ => thích chọn dự án stable (nhưng return thấp)
  5. Mechanism
   1. Shareholders mechanism
    1. Corporate reporting and transparency
    2. Shareholders meeting
     1. Annual general meetings (AGMs)
     2. Elect BOD
     3. Thực hiện voting rights cho các vấn đề của công ty
     4. Proxy voting [Bầu uỷ quyền]
     5. shareholders không thể tham gia AGM => uỷ quyền cho cổ đông khác bầu thay
     6. Straight voting and Cumulative voting
     7. Straight voting
     8. Cumulative voting
    3. Shareholders activism
     1. shareholders thực hiện những hoạt động nhằm mục đích compel [bắt buộc] company hành động theo cách shareholders muốn
     2. proxy fight
     3. propose shareholder resolutions for a vote [đề xuất biểu quyết]
    4. Corporate takeovers
     1. Proxy fight
     2. [cuộc chiến đại diện] các cổ đông được thuyết phục bỏ phiếu cho 1 bên đang muốn nắm quyền
     3. Tender offer
     4. [chào mua công khai] cổ đông bán cổ phần trực tiếp cho bên muốn nắm quyền
     5. Hostile takeover
     6. acquire a company without the consent of company management
     7. [thâu tóm doanh nghiệp mà không thông qua lãnh đạo doanh nghiệp đó]
   2. Creditors mechanism
    1. Indenture [Khế ước]
     1. a legal contract
    2. Covenants
     1. Terms and conditions of lending agreements
    3. Collaterals
    4. Creditor committees [uỷ ban nhà tín dụng]
     1. bảo vệ quyền lợi của creditors khi firm phá sản
   3. BOD and management mechanism
    1. Overview of board structure
     1. One-tier board
     2. Two-tier board
     3. Staggered board
     4. Ban quản trị được chia thành 3 lớp riêng biệt, mỗi lớp được bầu cử riêng biệt cho từng năm liên tiếp nhau
     5. Positive aspect
     6. Continuous implementation of strategy
     7. Negative aspect
     8. need nhiều năm để replace full BOD => limit khả năng thực hiện thay đổi lớn của doanh nghiệp
    2. Duty of BOD
     1. act in shareholders' interests
     2. engage in company's day-to-day activities
     3. ensure tính hiệu quả của audit and control systems
     4. ensure công ty có appropriate risk management systems
    3. Mechanism
   4. Employee mechanism
    1. Labor law
    2. Employment contract
    3. Code of ethics
    4. Human resources documents
   5. Customer and supplier mechanism
    1. Specify rõ ràng the products and services, prices, fees, payment terms, responsibilities,...
    2. Specify actions taken nếu như vi phạm hợp đồng
   6. Government mechanism
    1. Common law system
     1. lời của judge là luật
     2. shareholders với creditors đều được better protected
    2. Civil law system
     1. luật là luật
     2. trong luật thì specific sẵn những quyền của creditors rồi (shareholders ít có hơn) => creditors được protected hơn
  6. Benefits of good corporate governance & Risk of poor corporate governance
   1. Risk
    1. Operational
     1. weak control systems
     2. corporate governance yếu kém => kiểm soát kém => perform không tốt
     3. ineffective decision making
     4. corporate governance yếu => information asymmetry [bất cân xứng thông tin] => ra quyết định không hiệu quả
     5. vd: managers thiên vị người quen (để người quen làm supplier cho công ty dù giá của người quen cung cấp mắc hơn giá market nhiều)
    2. Legal, regulatory, and reputational
     1. quản lí yếu kém => dễ bị kiện
     2. reputation bị ảnh hưởng
    3. Financial
     1. quản lý yếu kém => default and bankruptcy
   2. Benefits
    1. Operational
     1. operational efficiency & improved control
     2. quản lí tốt hơn =>không xảy ra sai sót & cân bằng fairness (như vd manager ở trên) => đỡ cost => công ty hoạt động hiệu quả
    2. Legal, regulatory, and reputational
     1. xây dựng mối quan hệ tốt với các bên liên quan
     2. đỡ conflict => đỡ cost
     3. attract talents
     4. tăng reputation => increase sales
    3. Financial
     1. được đánh giá cao hơn => stock price tốt hơn
     2. lower default risk => danh tiếng tốt => cost of debt thấp
  7. Environmental, social, and governance
   1. dùng ESG là tiêu chuẩn để xét xem có nên đầu tư không => ESG investing
    1. ESG factors
     1. Environmental issues
     2. Social issues
     3. Governance issues
    2. ESG investment strategies
     1. Sustainable investing
     2. đầu tư bền vững
     3. đầu tư tìm cách enhance ESG practices của các công ty
     4. Responsible investing
     5. đầu tư có take ESG vào consideration
     6. type
     7. ESG investing
     8. bổ sung thêm các yếu tố ESG vào quá trình ra quyết định đầu tư
     9. Socially responsible investing (SRI)
     10. bỏ những công ty trái với đạo đức của nhà đầu tư
     11. vd: bỏ công ty thuốc lá, vũ khí,...
     12. Impact investing
     13. Subtopic 1
    3. interpret ESG factors vào portfolio management
     1. negative screening approach
     2. bỏ mấy công ty xấu đi
     3. positive screening approach
     4. chọn mấy công ty tốt
     5. ESG integration/Overlay/Portfolio tilt
     6. đưa ESG vào phân tích
     7. đưa ESG vào phân tích cash flow của công ty,...
     8. Thematic investing
     9. [đầu tư theo chủ đề]
     10. đầu tư vào 1 vài sector nhất định
     11. vd sector clean energy (những ngành tốt cho môi trường),...
     12. Engagement/active ownership investing
     13. đầu tư để lấy quyền sở hữu => từ đó thay đổi chính sách công ty theo hướng tốt cho môi trường hơn
     14. Green finance
     15. green bonds: funds raise cho project good cho môi trường