1. Fysikk
  1. Posisjon, Hastighet og Aksellerasjon
  2. Newton
   1. Newtons 3 lover
   2. Utvidelser av Newtons lover
   3. Kapittel 5
  3. Massesenter
  4. Bevegelseslengde
  5. Rotasjon
   1. Vinkel
   2. Vinkelhastighet
   3. Vinkelakselerasjon
   4. Vinkelhastighet som vektor
   5. Hastighet
   6. Tangensiell akselerasjon
   7. Radiel akselerasjon
   8. Treghetsmoment
   9. Parallellakseteoremet
   10. Kinetisk rotasjonsenergi
   11. Kapittel 9
  6. Kraftmoment
   1. Kraftmoment
   2. Kraftmomentloven
   3. Angulært moment
   4. Spinnsatsen
   5. Kapittel 10
  7. Kapittel 8
  8. Kapittel 2-3
 2. Dynamikk
  1. Partikkelkinematikk 2D
   1. Posisjon, Hastighet og Aksellerasjon for vektor
   2. Rektangulære koordinater
   3. Normal- og tangentialkoordinater
  2. Kinematikk for stive legmer 2D
   1. Relativ hastighet
   2. Relativ akselerasjon
  3. Partikkelkinetikk
   1. Kraft, masse og akselerasjon for partikler
   2. Fritt-legme-diagram
   3. Kinetisk-diagram
  4. Kinetikk for stive legmer
   1. Likevektslikninger
   2. Masseinerti
  5. Arbeide og energi
 3. Fasthetslære
  1. Basis
   1. Normalspenning
   2. Normaltøyning
   3. Elastisitet
   4. E-modul
   5. Skjærespenning
   6. Skjæretøyning
  2. Bøyning av bjelker
   1. Bøyning om to akser
  3. Skjærespenning i bjelker
  4. Torsjon
   1. Sirkulære tverrsnitt
   2. Profiler med lukkede ikke sirkulære tverrsnitt
  5. Utbøying av bjelker
   1. Måling av tøyninger i bjelker ved hjelp av strekklapper
 4. Statikk
  1. Friksjon
  2. Snittkrefter og -momenter i bjelker
  3. Massesenter og resultant av fordelte krefter
 5. Kjemi
  1. Oppbygging av atom
   1. Protoner
   2. Nøytroner
   3. Elektroner
   4. Elektronfordeling
   5. Kap 1
  2. Kjemiske bindinger
   1. Ønsket om edelgass struktur
   2. De ulike bindingene mellom atomer
    1. Ionebinding
    2. Polar kovalent binding
    3. Kovalent binding
    4. Metall bining
    5. Elekronegativitet
    6. Kapittel 2
   3. Bindinger mellom molekyler
    1. van der Waalske
    2. Dipol dipol
    3. Hydrogenbindinger
    4. Kapittel 2
   4. Hvordan bindinger påvirker egenskaper
    1. Kokepunkt
    2. Smeltepunkt
    3. Elektrisk ledningsevne
    4. Kapittel 2
  3. Reaksjonslikninger og beregninger
   1. Atommasse / Formelmasse
   2. Molbegrepet
   3. Balansering av enkle reaksjonslikninger
   4. Beregninger
    1. På grunnlag av reaksjonslikninger
    2. På grunnlag av prosentvis sammensettning
    3. Kapittel 3
   5. Eksoterm og endoterm reaksjon
   6. Kapittel 3
   7. Kapittel 3
  4. Løsninger
   1. Beregning av molaritet
   2. Vite hvordan konsentrasjonen av en løsning er angitt
   3. Fortynning av løsning
   4. ppm / ppb
   5. Kapittel 5
  5. Syrer og baser
   1. Definisjon på syrer og baser
   2. Vannets autoprolyse
   3. Definisjon på pH / pOH
   4. Enprotiske og flerprotiske syrer
   5. Beregene pH i sterke syrer og sterke baser
   6. Kaptittel 8
  6. Oksidasjon og reduktsjon
   1. Definisjon på oksidasjon og reduktsjon
   2. Beregning av oksidasjonstall
   3. Fortelle hvordan vi finner ut hva som er oksidert/redusert i en redokslikning
   4. Kapittel 10
  7. Elektrokjemi
   1. Galvaniske celler (daniells element)
   2. Reduktsjonspotensialet og spenningsrekka
   3. Hva er elektrolyse (ikke beregninger)
   4. Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse (prinsipper)
   5. Kapittel 11