1. พระอาทิตย์
  1. 2.1 ตะวัน
   1. 2.6 ทิวากร
  2. 2.2 รำไพ
   1. 2.7 วรุณ
  3. 2.3 ภาณุ
   1. 2.8 สุริยัน
  4. 2.4 ภาสกร
   1. 2.9 สาวิตร
  5. 2.5 สุริยะ
   1. 2.10 อังศุธร
 2. ท้องฟ้า
  1. 3.1 คคนางค์
   1. 3.6 นภาลัย
  2. 3.2 คคนานต์
   1. 3.7 โพยม
  3. 3.3 นภ
   1. 3.8 เวหา
  4. 3.4 นภดล
   1. 3.9 หาว
  5. 3.5 นภา
   1. 3.10 อัมพร
 3. ทะเล
  1. 6.1 กระสินธุ์
   1. 6.6 ธารา
  2. 6.2 คงคา
   1. 6.7 นที
  3. 6.3 ชลธาร
   1. 6.8 ละหาน
  4. 6.4 ชลธี
   1. 6.9 สมุทร
  5. 6.5 ธาร
   1. 6.10 สาคร
 4. เมือง
  1. 5.1 ธานี
   1. 5.6 ประเทศ
  2. 5.2 ธานินทร์
   1. 5.7 พารา
  3. 5.3 นคร
   1. 5.8 กรุงไกร
  4. 5.4 นครินทร์
   1. 5.9 บุรินทร์
  5. 5.5 บุรี
   1. 5.10 นคเรศ
 5. แผ่นดิน
  1. 4.1 กษมา
   1. 4.6 ปฐวี
  2. 4.2 ด้าว
   1. 4.7 ปัถพี
  3. 4.3 ธรณี
   1. 4.8 ไผท
  4. 4.4 ธราดล
   1. 4.9 พสุธา
  5. 4.5 ปฐพี
   1. 4.10 พิภพ
 6. พระจันทร์
  1. 1.1 แข
   1. 1.6 เดือน
  2. 1.2 นิสากร
   1. 1.7 ดาราบดี
  3. 1.3 จันทิมา
   1. 1.8 โสโม
  4. 1.4 ศศิธร
   1. 1.9 สสี
  5. 1.5 อินทุ
   1. 1.10 โสม