1. NGƯỜI SD
 2. BUSINESS LOGIC
 3. CSDL THAY ĐỔI
 4. MVC CLASS STRUCTURE
 5. Topic
 6. WIN/WEB APPLICATION
  1. 2 TP CHÍNH
   1. GIAO DIỆN
   2. DỮ LIỆU
  2. Ý TƯỞNG
   1. KẾT HỢP
    1. GIAO DIỆN
     1. DỄ THAY ĐỔI
    2. DỮ LIỆU
   2. MỤC TIÊU
    1. GIẢM CODING
    2. TĂNG PERFORMANCE
  3. ->PHÂN RA 3 LỚP
 7. PHÂN TÍCH
  1. GIAO DIỆN
   1. HIỂN THỊ
   2. CẬP NHẬT
  2. PROBLEM
   1. QUAN HỆ
    1. 3 LỚP
     1. DATA ACCESS LAYER
     2. BUSINESS LAYER
     3. PRENSENTATION LAYER
     4. PHỨC TẠP
     5. MUA BÁN
     6. SP TRỰC TUYẾN
     7. XỬ LÝ
     8. AJAX
     9. 1 HTTP REQUEST
     10. KHÔNG XỬ LÝ
     11. TRAO ĐỔI DL LỚN
     12. NHIỀU HTTP REQUEST
     13. KHÔNG THAY ĐỔI CSDL
     14. QUÁ CHẶT CHẼ
     15. TEST ALL WEBPAGE
    2. MVC
     1. TÁCH RỜI
     2. TEST
     3. UNIT TEST
 8. MÔ HÌNH MVC
  1. 3 COMPOMENT
   1. MODEL
    1. XEM
     1. DATA ACCESS LAYER
     2. DOMAIN
   2. VIEW
    1. HIỂN THỊ TT
     1. WEB
   3. CONTROLLER
    1. TÁC ĐỘNG LÊN
     1. MODEL
     2. VIEW
    2. ĐK
     1. CẦN THIẾT