1. Social là gì?
  1. Lee
  2. Định nghĩa Social
  3. Ví dụ các mô hình Social
  4. Phân tích các mô hình
  5. Tế bào gốc của sp
 2. Số liệu khảo sát
  1. Liam
  2. Số liệu thị trường
  3. Đối thủ cạnh tranh
  4. Định hình tế bào gốc của myU
  5. Kết luận tế bào gốc của myU
 3. Lộ trình phát triển myU
  1. Lee
  2. Định hình tính năng
   1. Eco system
  3. Diễn giải tính năng
   1. Profile
   2. Kết nối
    1. Gợi ý xung quanh
    2. Follower
    3. Following
    4. Gợi ý Friends
    5. Tự tìm kiếm theo lựa chọn
   3. Chat, inbox
   4. Tìm kiếm lớp học
   5. Bài giảng điện tử
    1. Học phần tính chỉ Online
    2. Video clip, PPT của Giảng viên, có tính phí
    3. Live streaming bài giảng, hội thảo, lớp học
   6. Event SEO theo trend
    1. Theo chu kỳ học tập K1-K12
    2. Theo xu hướng thị trường
  4. myU Mobile App
  5. Road map
 4. Triển khai KPI
  1. KPI của myU là gì?
   1. Liam
   2. 1,5tr/24 tháng
   3. Traffic 10tr/tháng
   4. Doanh thu thực tế
   5. Giá trị doanh nghiệp
  2. Làm thế nào? đạt KPI
   1. Mikel
 5. Profile myU = my Users
  1. Liam
  2. Khánh hàng của HungHau Holdings
   1. Cung cấp gì cho họ?
   2. Khách hàng kinh doanh
    1. Khách hàng khối nông nghiệp
    2. Khối phân phối
   3. Khách hàng giáo dục
    1. - Khối giáo dục HHE
     1. Cựu sinh viên
     2. Sinh viên đang theo học
     3. Sắp là sinh viên
    2. Giảng viên
     1. Giảng viên cơ hữu (có ký HĐ)
     2. Giảng thỉnh giảng (Thời vụ)
  3. Người lao động của HungHau Holdings
   1. Cung cấp nội dung gì cho họ?
   2. Lao động khối văn phòng
   3. Lao động khối sản xuất
   4. Lao động khối giáo dục