1. peringkat dalam pembangunan
  1. kelulusan tukar syarat
  2. kelulusan pelan susun atur
  3. kelulusan pecah sempadan/pecah bahagi/cantuman tanah
  4. kelulusan pelan bangunan
  5. kelulusan sijil layak menduduki
 2. teknik & piawaian kawalan pembangunan oleh PBT
  1. penzonan
  2. plot ratio
  3. dimensi ruangan
  4. liputan tapak/bangunan
  5. piwaian berkaitan kemudahan asas
  6. kepadatan penduduk dan unit kediaman
  7. garisan bangunan/ketinggian bangunan
 3. tukar syarat dan pecah sempadan
  1. i)dikemukan kepada pejabat tanah
  2. ii)guna borang tertentu dan patuhi syarat
 4. hakmilik tanah
  1. a)tuan tanah
  2. b)kategori guna tanah
  3. c)tempoh pemilikan
  4. d)syarat-syarat nyata
  5. e)sekatan kepentingan
  6. f)jenis hakmilik(pejabat tanah@pejabat pendaftar)
  7. g)bayaran hasil
 5. pemajuan tanah
  1. tanah rizab :s.62, rizab hutan @ rizab persekutuan tidak boleh diberimilik kecuali perizaban itu dibatalkan oleh PBN
  2. tanah lombong : hanya boleh diberimilik apabila pajakan melombong tamat @ diserah kembali oleh pemegang pajakan kepada PBN
 6. tanah untuk pembangunan
  1. tanah kerajaan : boleh dimiliki dengan memohon
  2. tanah milik: apabila tanah diberimilik kepada individu,organisasi & telah didaftarkan hakmilik
 7. syarat-syarat milik tanah
  1. cukup umur dan warganegara
  2. perbadanan yang diberikuasa
  3. raja,organisasi atau kerajaan
  4. badan-badan berkuasa di bawah undang-undang bertulis
 8. syarat pemilikan tanah
  1. tanah rizab melayu untuk orang melayu
  2. tanah negeri kelantan untuk orang kelantan sahaja
  3. tanah-tanah adat di melaka untuk orang melayu sahaja
  4. kawasan simpanan orang asli hanya untuk orang asli sahaja
  5. tanah pegangan melayu di terengganu untuk orang melayu sahaja