1. Analýza počiatočného stavu
  1. cez Selfie (spidergraf)
  2. SELF-evaluácia s vysvetleniami kde sme a kde chceme byť
  3. IT fitness test pre učiteľov a žiakov
 2. Formulácia čiastkových cieľov
  1. VÍZIA
  2. ŠKOLA AKO KOMUNITA AKTÉROV
   1. Žiaci
   2. Učitelia
   3. Vedenie
  3. ŠKOLA AKO VZDELÁVACIE PROSTREDIE
   1. Vzdelávací obsah
   2. Vzdelávanie prostredie
   3. Digitálna infraštruktúra
 3. VÍZIA
  1. Tvorba vízie digitálnej školy
   1. formulácia vízie
   2. stav/aktualizácia/vyhodnotenie
   3. tvorba a komunikácia vízie
   4. analýza predpokladaných rizík a prínosov
  2. Akčný plán a aktualizácia vízie
  3. Vlastníctvo a komunikácia vízie
 4. ŽIACI
  1. digitálne kompetencie
  2. Preberanie zodpovednosti za vlastné učenie
  3. Príprava pre prax
  4. Personalizácia
  5. Aktívni účastníci školskej komunity
 5. ROZVÍJANIE DIGITÁLNYCH KOMPETENCIÍ NA PREDMETOCH
  1. Informačná a dátová gramotnosť
  2. Komunikácia a spolupráca
 6. UČITELIA
  1. Digitálne kompetencie učiteľov
  2. Konštruktivistický prístup k vzdelávaniu
  3. Profesijné komunity na škole
  4. Sieťovanie s inými učiteľmi a vzdelávanie
  5. Využívanie národnej podpory
 7. VEDENIE
  1. Líderské kompetencie
  2. Manažment školy
  3. Spolupráca s rodičmi
  4. Sieťovanie školy
  5. Pripravenosť na krízový stav
 8. VZDELÁVACÍ OBSAH
  1. Podpora aktívneho učenia
  2. Digitálne zdroje
 9. VZDELÁVACIE PROSTREDIE
  1. Fyzické vzdelávanie prostredie
  2. Virtuálne vzdelávanie prostredie
 10. DIGITÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA
  1. Vybavenie DT
  2. Lan a internet
  3. Technická podpora
  4. Licencie