1. Một số lý thuyết tâm lý học là cơ sở của hoạt động giáo dục
  1. Quan điểm hành vi- xã hội trong giáo dục
   1. Lý thuyết điều kiện hóa cổ điển/ Classical Conditioning
    1. Cơ sở hình thành lý thuyết
    2. Nội dung cơ bản lý thuyết
    3. Ứng dụng trong hoạt động giáo dục
    4. Ưu điểm và hạn chế
   2. Lý thuyết điều kiện hóa từ hệ quả/ Operant Conditioning
    1. Cơ sở hình thành lý thuyết
    2. Nội dung cơ bản lý thuyết
    3. Ứng dụng trong hoạt động giáo dục
    4. Ưu điểm và hạn chế
   3. Lý thuyết điều kiện hóa xã hội/ Social Conditioning
    1. Cơ sở hình thành lý thuyết
    2. Nội dung cơ bản lý thuyết
    3. Ứng dụng trong hoạt động giáo dục
    4. Ưu điểm và hạn chế
   4. Lý thuyết hệ sinh thái/ Ecological systems Theory
    1. Cơ sở hình thành lý thuyết
    2. Nội dung cơ bản lý thuyết
    3. Ứng dụng trong hoạt động giáo dục
    4. Ưu điểm và hạn chế
  2. Quan điểm hoạt động trong giáo dục
   1. Lý thuyết văn hóa- lịch sử/ Cultural- Historical Theory
    1. Cơ sở hình thành lý thuyết
    2. Nội dung cơ bản lý thuyết
    3. Ứng dụng trong hoạt động giáo dục
    4. Ưu điểm và hạn chế
   2. Lý thuyết hoạt động tâm lý/ An Activity Theory
    1. Cơ sở hình thành lý thuyết
    2. Nội dung cơ bản lý thuyết
    3. Ứng dụng trong hoạt động giáo dục
    4. Ưu điểm và hạn chế
  3. Quan điểm kiến tạo trong giáo dục
   1. Lý thuyết phát sinh nhận thức/ Theory of Cognitive Development
    1. Cơ sở hình thành lý thuyết
    2. Nội dung cơ bản lý thuyết
    3. Ứng dụng trong hoạt động giáo dục
    4. Ưu điểm và hạn chế
   2. Lý thuyết học tập bừng hiểu/ Theory of Insight Learning
    1. Cơ sở hình thành lý thuyết
    2. Nội dung cơ bản lý thuyết
    3. Ứng dụng trong hoạt động giáo dục
    4. Ưu điểm và hạn chế
   3. Lý thuyết học tập khám phá/ Discovery Learning
    1. Cơ sở hình thành lý thuyết
    2. Nội dung cơ bản lý thuyết
    3. Ứng dụng trong hoạt động giáo dục
    4. Ưu điểm và hạn chế
   4. Lý thuyết giáo dục của John Dewey
    1. Cơ sở hình thành lý thuyết
    2. Nội dung cơ bản lý thuyết
    3. Ứng dụng trong hoạt động giáo dục
    4. Ưu điểm và hạn chế
   5. Lý thuyết đa trí tuệ/ Theory of Multiple Intelligences
    1. Cơ sở hình thành lý thuyết
    2. Nội dung cơ bản lý thuyết
    3. Ứng dụng trong hoạt động giáo dục
    4. Ưu điểm và hạn chế
  4. Quan điểm nhân văn trong giáo dục
   1. Cơ sở hình thành lý thuyết
   2. Nội dung cơ bản lý thuyết
   3. Ứng dụng trong hoạt động giáo dục
   4. Ưu điểm và hạn chế