1. Event excutive
  1. Event excutive
   1. Event excutive
 2. Operation
  1. Excution plan
  2. proposal
  3. idea
 3. EVENT TEAM
 4. Creative
  1. Idea
   1. proposal
 5. photographer
  1. Cameraman
 6. Photographer
 7. Grapphic Designer
 8. Doanh nghiệp & Giải đấu chuyên nghiệp
 9. Nội Bộ
 10. Giải Đấu
 11. Content
 12. Production & setup
  1. Logistics
   1. stage
    1. Venue
     1. program agenda
     2. overview
 13. CLB + Nội bộ
 14. Event Planner
  1. Excution plan
  2. proposal
 15. Account
  1. check list
  2. làm việc trực tiếp với khách hàng
 16. PR
 17. Administrator
  1. tài chính phòng
  2. giấy tờ
 18. Production & setup
  1. Support thư ký
   1. Rule
    1. live score
 19. Production & setup
  1. Rule
   1. Lives score
    1. Support thư ký