1. En egen välgrundad uppfattning
  1. Faktapåstående
   1. det tror jag/inte
  2. Värdering
   1. det tycker jag/inte
  3. Vad vill jag veta?
   1. Vilket problem vill jag lösa?
   2. Varför vill jag veta det?
    1. Vilka värderingar ligger bakom
   3. Vad menar jag?
    1. Definiera mina begrepp
     1. konstruktionalism - begrepp är inte givna utan konstruerade
   4. Hur vet jag det?
    1. Hur kan man testa mina påståenden
 2. Vetenskapen söker sanning
  1. Dogmatiker
   1. absoluta sanningar
  2. Relativist
   1. det finns ingen sanning
  3. Vetenskapen går ständigt framåt
   1. Provisoriska sanningar
   2. Sannolikhet
   3. Paradigm
    1. "teoriimpregnerade" fakta
     1. jfr. perceptionsprocess och scheman
    2. normalvetenskap
    3. anomalier
    4. kris
    5. revolution
    6. nytt paradigm
  4. Kunskapsintressen
   1. tekniskt, instrumentellt - positivisk ansats
   2. hermeneutiskt intresse, att förstå andra människor o dess villkor
   3. emancipatoriskt, frigörande, befria människor från vanförestälningar som håller dom fångna
  5. Kunskap är makt
   1. Någon har makt över kunskapen
   2. makt över språket - diskurs
 3. Positivism
  1. säker kunskap
  2. hårda fakta
  3. iaktta med våra sinnen
   1. empirisk kunskap
    1. man kan aldrig vara säker att den är helt sann eftersom man troligen inte observerat "alla"
     1. Induktion
     2. dra allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta
     3. premiss: alla katter jag sett har fyra ben
     4. slutsats: alltså har alla katter fyra ben
     5. större eller mindre sannolikhet, verifiering
     6. Reliabilitet
     7. Validitet
  4. räkna ut med vår logik
   1. kan inte vara osannt om premisserna stämmer
    1. Deduktion
     1. dra en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande
     2. premiss: alla hundar har fyra ben, päls och svans
     3. premiss: det här är en hund
     4. slutsats: alltså har den fyra ben, päls och svans
  5. Hypotetiskt-deduktiva metoden kombinerar deduktion och induktion
   1. hypoteser, gissningar ställs upp som premisser
   2. deduktiv slutledning görs
   3. undersöker om premisserna stämmer med verkligheten
   4. lättare att falsifiera än verifiera
   5. provisorisk sanning
  6. kvantifiera, behandla statistiskt
   1. Beskrivande - deskriptiv
   2. Samband - hypotesprövande
  7. Intersubjektiv testbarhet
   1. experiment ska kunna göras om av någon annan
   2. kontroll över kontexten
 4. Förklaringar
  1. orsaksförklaringar, kausalitet
   1. bakomliggande
   2. utlösande
  2. ändamålsförklaringar, intentionalitet
  3. funktionalistisk förklaring
   1. system
    1. systemteori
   2. återkoppling, jämvikt
 5. Hermeneutik
  1. tolkningslära
  2. inkännande, empati
  3. förstå inte bara begripa intellektuellt
  4. undvika projektion
  5. sätta in i rätt kontext
  6. tolkningarna kan användas till att komma på hypoteser
 6. Förförståelse
  1. förkunskap
  2. fördom
  3. Hermeneutisk cirkel/spiral
   1. växelspel förförståelse - erfarenhet
  4. Kunskap blir aldrig fullständig